Komm­­unalt vatten och avlopp

Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en ansökan. Läs också om vårt dricksvatten, hur du spar vatten eller läser av vattenmätaren.

Hitta på sidan

Från vecka 35 börjar vi byta ut vattenmätare hos vissa fastighetsägare. Vi anlitar en entreprenör som heter Lindevalls rör. De kontaktar varje fastighetsägare innan bytet och när bytet görs kommer de att kunna legitimera sig.

Om du har frågor kontakta kontaktcenter.

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska läsa av och rapportera in mätarställningen på din vattenmätare minst en gång per år. Då får vi veta hur mycket vatten du förbrukar och vad du ska betala till kommunen. Du får hem ett självavläsningsbrev där du kan välja olika sätt att rapportera. Vi kommer att påminna dig när det är dags.

Det är bra om du jämför vattenmätarens ställning från år till år. Då kan du se om det finns något som läcker. Det kan till exempel vara en toalett som står och rinner.

Din faktura

Din faktura kan vara högre/lägre än normalt under december. Det beror på att vi i september varje år skickar vi ut ett avläsningskort, där vi ber våra kunder läsa av sin vattenmätare.

Om avläsningskortet kommer till oss innan decemberfakturan skapas kommer den förbrukningen som avläsningen visar med på fakturan. Annars sker det i april.

Placering och hantering av vattenmätare

Din vattenmätare behöver vara placerad så att den inte riskerar att frysa sönder. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Fryser den sönder får du ersätta den.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet omkring vattenmätaren vara fritt. Vattenmätaren ska alltid placeras innan första tappstället.

Ibland behöver ventilerna som finns före och efter vattenmätaren bytas ut. Fastighetsägaren ska då anlita och bekosta en VVS-montör. Det är bara vatten- och avfallsavdelningens egen personal som får byta eller plocka ner vattenmätaren. Det är också de som får öppna eller stänga servisventilen i förbindelsepunkten.

Om du ska flytta

Kontakta kommunens kontaktcenter och meddela datum för ägarskiftet, anläggningsnummer eller -adress, personnummer (eller organisationsnummer), namn, telefonnummer, epostadress samt postadress till den nya ägaren.

När det kommit in så skickar vi ut blanketter till köpare och säljare. Avläsning ska göra av både köpare och säljare på ägarskiftesdagen. Blanketterna fylls i och skickas in.

När all information har kommit in skapas ägarskiftet och den utflyttande kunden får en slutfaktura.

Om du får stopp i avloppet behöver du avhjälpa problemet, antingen själv eller med hjälp av ett företag.

Om du bor i en lägenhet brukar det finnas information i trapphuset vilket företag som ska kontaktas. Annars kontakta fastighetsägaren eller förvaltaren.

Om du bor i villa kan du välja själv vilket företag som du vill kontakta. Det är inte kommunen som åtgärdar stopp i fastigheter. Men ibland gör vi spolningar ute i gatan. Är du osäker var stoppet sitter kan det vara bra att först kolla samtliga avlopp i fastigheten och sedan även höra med grannarna.

Varning för bedragare som vill spola stamledningar

Det har hänt att personer utger sig för att arbeta för kommunen och vill spola stamledningar. Det här är inte på uppdrag av kommunen utan verkar vara en bluff.

Kommunen filmar och spolar väldigt sällan ledningar inne på privatägd mark. Om kommunen ska filma eller spola avloppsledningar hemma hos en privatperson är det nästan alltid för att privatpersonen själv anmält ett problem.

Om någon ringer och vill göra kontroller av något slag som du inte beställt, be om namn och telefonnummer och kolla gärna med vårt kontaktcenter om den personen jobbar på kommunen. När personen kommer ska den kunna legitimera sig.

Ett vattenskyddsområde är ett område som vi tar dricksvattnet ifrån. Därför är det särskilt viktigt att det området inte drabbas av giftiga ämnen och föroreningar.

Skydd för dricksvattnet

Stora delar av tätorten i Enköping ligger inom ett vattenskyddsområde. Från det området tar vi vårt dricksvatten. Det finns föreskrifter som reglerar skyddet för dricksvattnet. Föreskrifterna kan påverka dig som bor eller har verksamhet i ett vattenskyddsområde.

Föreskrifter

Föreskrifterna beskriver att viss verksamhet är förbjuden och när det krävs undantag (så kallad dispens) eller tillstånd. Du ansöker om dispens eller tillstånd från kommunen. Reglerna gäller till exempel om du ska:

 • gräva eller borra i marken
 • hantera kemikalier eller avfall
 • utvinna energi ur mark eller grundvatten
 • sprida bekämpningsmedel.

I Enköping är det mesta kommunala dricksvattnet grundvatten. Det tas upp från Enköpingsåsen i Vånsjöbro och i Munksundet. Dessutom finns mindre anläggningar i Nygård, Ådalen och Veckholm. Några områden i kommunens yttre delar får sitt vatten från Bålsta och Västerås.

Du som har egen brunn får också ditt vatten från grundvattnet.

Missfärgat vatten

Om dricksvattnet är missfärgat kan du spola en stund för att se om det blir bättre. Är det fortfarande missfärgat kan du kontrollera om dina grannar har samma fel. Är vattnet grönfärgat kan det vara problem med fjärrvärmen. Om missfärgningen kvarstår, kan du kontakta oss.

Hårdhetsgrader på vattnet där du bor

Enköpingstrakten har kalkrik jord- och berggrund, vilket gör att vattnet har hög hårdhetsgrad. Det kan märkas till exempel på diskbänken och i duschutrymmen.

Hårdhetsgraden (dH°) ligger mellan 9 och 17 beroende på var i kommunen du bor:

 • Vånsjöbro: 14
 • Munksundet: 16
 • Nygård: 10
 • Ådalen: 10
 • Veckholm: 9

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel har Livsmedelsverket krav på vattnets kvalitet. Därför tar vi regelbundna vattenprover som sedan analyseras på olika sätt.

Ekolsund, Hammarsudd, Sävsta och Bredsdal får sitt vatten från Bålsta respektive Västerås. De har alla hårdhetsgrad 5 dH°.

Plastledning och avhärdare

Hårt vatten är ofarligt för hälsan men kan påverka kopparrör och en del hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt.

För att förändra hårdhetsgraden på dricksvattnet kan du installera en egen avhärdare. Då blir vattnet mjukare. Det finns för- och nackdelar med att avhärda vattnet. Den tydligaste effekten är att porslin och köksmaskiner får mindre kalkavlagringar från vattnet.

Just nu håller vi på att ta ett helhetsgrepp om dricksvattnet i Enköping. Det handlar om att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet. Då kommer det bli nödvändigt att bygga ett vattenverk med olika processer för att behandla vattnet. Det ger oss också möjlighet att justera hårdheten på vattnet.

Vi arbetar för att minska uranhalten i Vånsjöbro

Det finns förhöjda halter av uran i vattnet från Vånsjöbro. Uranhalten bör helst inte vara över 30 mikrogram per liter. Att det ändå ligger något över det gränsvärdet i Vånsjöbro beror på markens naturliga egenskaper. Vi arbetar med insatser för att kunna sänka uranhalten i Vånsjöbrovattnet. Att få bort uranet är också en del i det långsiktiga arbetet med att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet.

Du kan dricka vattnet och det är fullt godkänt som livsmedel.

Vattnets uranhalter i Enköpings kommun (uran mikrogram per liter):

 • Vånsjöbro: 36
 • Munksundet: 25
 • Nygård: 5
 • Ådalen: 27
 • Veckholm: 8

Vi guidar skolklasser på Enköpings avloppsreningsverk och i vattenparken. I vattenparken tar vi emot barn i alla åldrar. På reningsverket kan vi ta emot klasser från årskurs 4. Vi tar framförallt emot studiebesök perioderna april-juni och augusti-oktober.

Säkerhet under studiebesöket

Reningsverket är en arbetsplats med ett antal potentiella faror där ni som lärare måste hålla gruppen under uppsikt.

Vi som guidar har inte möjlighet att övervaka eleverna. Det är läraren som har det ansvaret. Därför är det viktigt att ni anpassar antalet pedagoger utifrån gruppen. Vi har inga riktlinjer för hur många elever per vuxen utan ni känner själv era elever bäst och vet vad de kräver. Det behöver vara minst en vuxen per grupp.

Utrymmena vi besöker kan ibland vara trånga och det kan vara svårt att få överblick vilket gör att det krävs relativt många vuxna. Tung trafik förekommer inom området vilket också gör det extra viktigt att elever inte kommer på villovägar.

Vi träffas vid grindarna vid vändplanen på Magasinsgatan 1.

Förberedelser

Studiebesöket blir bättre med förberedelser hemma i klassrummet. Reningsverket blir då lättare att förstå för eleverna och de kommer att tycka att besöket blir mer intressant. För reningsverket finns powerpoint, film, lektionsmaterial och en anpassad lärarhandledning.

Studiebesöket i Vattenparken kan förberedas hemma i klassrummet. Då får eleverna möjlighet att upptäcka vattenparken utifrån sina förkunskaper. Då brukar eleverna tycka att det är mer intressant. Naturskolan har också ett upplägg med "vattnet och livet". I det upplägget får eleverna guidning i vattenparken tillsammans med håvning och artkunskap.

Kommunen har tagit fram ett skolmaterial för att kunna arbeta med avloppsvatten i klassrummet. Det kan också fungera som förberedelser och efterarbete efter ett studiebesök hos oss.

Förbered gärna ett antal frågor som antingen eleverna eller ni lärare kan ställa under besökets gång.

Filmer

Lektionsmaterial

Vi kan skicka studiematerial till er om ni kontaktar oss på e-post.

E-post: studiebesokva@enkoping.se

Exempel på studiematerial är:

 • Regnet behöver rensas" - PowerPoint-presentation inför besök av Vattenparken
 • "Från din toalett till Mälaren" - Powerpoint-presentation inför besök av Reningsverket

Vi har också studiematerial för att lära sig mer om avloppsvatten:

Bild på skolmaterial om vatten och avlopp. I bilden finns förslag på saker som toapapper och tandborste, eleverna ska dra streck på saker som ska spolas ner i toaletten.