Grävning och schaktning

Du som planerar att gräva eller schakta på kommunens mark behöver först söka tillstånd hos kommunen. Du behöver också ansöka om en trafikanordningsplan.

Hitta på sidan

Grävning och schaktning på kommunens mark styrs av föreskrifter i kommunens lokala ordningsregler. Du som har tänkt att gräva eller schakta på kommunens mark måste först söka tillstånd hos kommunen. Schakttillståndet kostar ingenting och vi försöker ge dig svar inom tio dagar.

Du gör din ansökan genom e-tjänsten "Ansök om schakttillstånd". Ansökan behöver vara godkänd innan du sätter igång med arbetet. Du behöver också ansöka om en trafikordningsplan.

Gräva inom ett vattenskyddsområde

Du ska alltid kontakta miljöavdelningen innan du gräver inom vattenskyddsområde. För att få gräva inom vattenskyddsområdet behöver du tillstånd enligt vattenföreskrifterna.

Uppställning av arbetsfordon kan också kräva tillstånd beroende på i vilken skyddszon uppställningen planeras.

Du ska skicka in en trafikanordningsplan om ditt arbete kommer att påverka trafiken. Planen är till för att skapa trygghet och säkerhet i trafiken. Ansökan kostar ingenting och du får svar av oss inom tio dagar.

Viktigt att tänka på:

  • Oskyddade trafikanter, ska alltid prioriteras.
  • Kollektivtrafik, sophämtning och leveranser ska fungera under tillståndstiden.
  • Vid avstängning ska alternativa färdvägar som är trafiksäkra anordnas. Cyklar och gående ska kunna ta sig fram utan problem, det är även viktigt att personer med funktionsnedsättning kan passera obehindrat. Minsta mått på trottoar är 1,2 m och på gång- och cykelbana 2 m.
  • Vid ansökan ska det även finnas med en skiss av hela arbetsområdet med skyltar, avstängning och omledning noga utmärkt.
  • Skyltar som används ska vara enligt Svensk Trafikförordning
  • Om kommunens ordinarie drift- och underhållsarbete inte kan bedrivas på grund av arbetet, är det beställaren/entreprenörens ansvar att ombesörja detta.

Om du använder e-tjänsten finns det möjlighet att skicka in trafikanordningsplanen inom den tjänsten.