Avfall och farligt avfall

Här kan du läsa om regler för hur du ska hantera och sortera avfall och farligt avfall. Ska du transportera avfall måste du ansöka om tillstånd och göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Olika regler gäller för olika typer av avfall. Avfall kan översiktligt delas in som verksamhetsspecifikt avfall, inklusive farligt avfall, producentansvarsavfall eller hushållsavfall.

För mindre företag med små mängder avfall kan det vara svårt att hitta en bra källsorteringslösning. Därför finns det ett så kallat återbrukskort i Enköpings kommun.

Vanliga frågor

Farligt avfall har egenskaper som gör att det betraktas som farligt. Det kan till exempel vara frätande, giftigt, cancerframkallande, smittförande, explosivt eller brandfarligt. I avfallsförordningen framgår det vad som är farligt avfall.

Läs mer om farligt avfall och hur du hanterar det

För vissa sorters avfall ansvarar producenterna för insamling och återvinning, till exempel förpackningar och tidningar. Vi rekommenderar att du tecknar avtal med en avfallsentreprenör som kan hämta det sorterade avfallet.

Läs mer om hur du kan källsortera ditt avfall

Alla butiker som säljer elutrustning är skyldig att gratis ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion (principen en mot en). Kraven på butiksinsamling gäller inte lösa batterier, utan endast elutrustning och batterier som är inbyggda i elutrustning.

Läs reglerna för butiker som säljer elutrustning

Du får transportera upp till 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall om avfallet uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet. Gränserna gäller per kalenderår. Det krävs alltid tillstånd för att yrkesmässigt transportera avfall.

Läs mer om transport av avfall

Du måste anmäla transport av farligt avfall när avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och du transporterar mindre än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår. Det innefattar även det farliga avfall som avses i paragraf 37 i Avfallsförordningen. Dock finns inte någon övre gräns för de avfallsslagen eftersom dessa är undantagna från tillståndsplikten. Avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller kvicksilver (förutom lysrör och andra ljuskällor) och avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt får inte transporteras utan tillstånd, oavsett mängd och vikt.

Läs avfallsförordningens paragraf 37 (2011:927) riksdagens webbplats

Då gäller lagen om farligt gods, förordningen om transport av farligt gods samt föreskrifter som har meddelats av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Reglerna om farligt gods (ADR) gäller parallellt med reglerna om avfall i miljöbalken. Om du har frågor om farligt gods kan du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller läsa mer på deras webbplats.

Läs lagen om farligt gods (SFS 2006:263) på Notisums webbplats

Läs förordningen om transport av farligt gods (SFS 2006:311) på Notisums webbplats

Läs mer om regler vid transport av farligt gods på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?