Miljöfarlig verk­samhet

Om du driver en miljöfarlig verksamhet kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller behöva göra en anmälan till kommunen. Ibland krävs även tillstånd från räddningstjänsten.

Tillsynen i Enköpings kommun sker dels som besök och dels genom granskning av olika dokument. En avgift tas ut för tillsynen.

Du måste göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet minst sex veckor innan du startar upp verksamheten. Normalt behövs även bygglov.

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Du måste också anmäla åtgärder även när de är av engångskaraktär, till exempel uppläggning av muddermassor eller att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål.

Vanliga frågor

Det är en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Exempel på verksamheter som räknas som miljöfarliga är industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, täkter, återvinningsanläggningar och lantbruk. Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall utgör miljöfarlig verksamhet.

I vår processkarta förklarar vi steg för steg hur de en anmälan går till och vad du behöver tänka på.

Processen för att anmäla miljöfarlig verksamhet

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga.

Anmälan, söka tillstånd eller dispens

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Regler och rutiner för egenkontroll

Du anmäler uppläggning av muddermassor till kommunens miljöavdelning. Ofta behöver du även ansöka om strandskyddsdispens för uppläggning av muddermassorna.

Anmäl uppläggning av muddermassor

Ansök om strandskyddsdispens

Om du ska installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

I Enköpings kommun har miljö-och byggnadsnämnden tillsynen över miljöfarliga verksamheter. Kommunen tar betalt av dig som driver en verksamhet för den tillsyn som de regelbundet gör. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar”.

Om våra taxor och avgifter

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?