Romberga­skolan

Här berättar vi kort om vår skola. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss eller komma på besök.

Foto på flera elever som står på skolgården.

Fakta om skolan

  • Adress: Torgbacken 2, 745 39 Enköping
  • Telefon: 0171-62 67 40
  • År: F–3
  • Antal: 200 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Från och med höstterminen 2022 blir Rombergaskolan en F-3-skola. Rombergaskolan ligger i norra delen av Enköpings tätort. Eleverna kommer från den kringliggande landsbygden och från stadsdelen Romberga.

Kunskap, trygghet och arbetsglädje är våra ledord.

Rombergaskolan är en partnerskola. Partnerskolor bygger på samarbete mellan skolor och Uppsala universitet.

Kunskap

Flera pedagoger i små klasser ger bra möjligheter för alla elever att bli sedda och få den hjälp de behöver. Detta ger goda förutsättningar för eleverna att nå målen. Förskoleklass, fritidshem och skola har ett nära samarbete. Vår mångkulturella skola skapar förutsättningar för alla elever att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt och ger unika möjligheter att rustas för morgondagens samhälle.

Trygghet

Rätten till trygghet är självklar för alla i Rombergaskolan! Kamratstödjare och rastvärdar bidrar till tryggheten på rasterna. Förhållningssättet ”alla barn är allas barn” råder bland personalen. Det innebär att alla vuxna tar gemensamt ansvar för eleverna. För oss är en bra och fungerande föräldrakontakt självklar.

Arbetsglädje

Rombergaskolan präglas av ett mycket välkomnande och gott samarbetsklimat. Varje läsårsstart har vi en Välkommen-till-skolan-fest. Ungefär en gång i månaden har vi stormöten där hela skolan träffas för att uppleva saker. Det bidrar till att vi-känslan stärks.

Matsal och skolmat

I vårt eget kök på Rombergaskolan lagas det mesta från grunden. Varje dag serveras det minst två rätter varav en är vegetarisk. Vi har även ett stort salladsbord som uppskattas. Du kan se vår matsedel antingen på webben eller genom appen Skolmaten.

Lokaler

Vår stora skolbyggnad har vi alla klassrum och administartionen ligger i mitten.

I den mindre skolbyggnaden finns idrottshall, musiksal, bibliotek och matsal.

Skolgården och vår näridrottsplats, med fotbollsplan och basketplan, ger bra möjlighet till lek och utveckling. På vår innegård har eleverna bland annat möjlighet att leka i en klätterställning, spela pingis och spela King. I låneboden finns lekredskap som nyttjas flitigt under rasten.

Foto av Rombergaskolan. Det är flera byggnader i tegel och trä. På en av byggnaderna finns det en skylt som läser Rombergaskolan.

Skolbibliotek

Rombergaskolan har ett eget skolbibliotek med bibliotikarie två dagar i veckan. Elever från åk 5 och 6 hjälper till att hålla ordning.

Digitala verktyg

Vi har en fullt digitalt utrustad skola där eleverna har tillgång Ipads från fsk-åk 6. Eleverna arbetar aktivt med Ipads. Eleverna använder sig av lärplattformen Google Suite for Education (GSE) vilket underlättar kommunikationen mellan elev pedagog men även elever emellan. Med hjälp av Ipads nåt vi idag högre måluppfyllelse.

Andra digitala verktyg som används i undervisningen är SmartBoards och dokumentkameror i varje klassrum.

Värdegrund och lokala styrdokument

De lokala styr­dokumenten ansvarar skolan för och du kan läsa mer om dem geom länken nedan.

Fritidshem

På fritidshemmet kan barnet vara före och efter skoldagen och på loven.

Rombergaskolans fritidshem erbjuder verksamhet för barn i förskoleklass och grundskolan åk 1-6. Vi erbjuder en varierande verksamhet där barnen står i centrum.

Personalen på fritids ingår i skolans personalteam. Vilket gör att vi ser barnens hela dag och kan på så sätt stärka individen och hjälpa till att höja måluppfyllelsen för barnen.

Rombergaskolan har tre fritidsavdelningar. Åk F-1 är på Solen, åk 2-3 är på Kometen och åk 4-6 har storfritids.

Öppettider: klockan 06.30-18.00.

Öppning sker alltid på Kometen och frukost serveras i matsalen kl 07:15-07:40.

Mellanmål serveras efter skolans slut, avdelningsvis mellan klockan 13.30-15.00.

Stängning sker på Solen klockan 18.00.

Ansök om plats

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Du kan läsa mer om elevinflytande på Skolverkets webbplats.

Elevråd

På elevrådet finns representanter från de olika klasserna. Elevrådsmöten hålls regelbundet och diskuterar frågor som rör skolan. Ämnen som tas upp kan vara skolmiljön, återkommande aktiviteter och annat som eleverna tycker är viktigt. Elevrådsstyrelsen består av medlemmar från åk 4-6. Det är stort elevrådsmöte en gång i månaden och då finns representanter med från alla klasser med.

Klassråd

Varje klass håller elevråd varje eller varannan vecka. Här kan de diskutera frågor om skolmiljön, återkommande aktiviteter och annat som eleverna tycker är viktigt och föra det vidare till elevrådet.

Skol IF

Skol IF är en annan aktivitet som eleverna får vara delaktiga i. Här är medlemmarna från åk 4-6 och de anordnar bland annat årets olika turneringar så som fotbolls-, handbolls-, brännbolls- eller bounceballsturnering. Skol IF är även med som domare under turneringarna och hjälper till under prisutdelningen efteråt.

Kamratstödjare

Kort kallas kamratstödjarna för "KS-are" och väljs av sina klasskamrater och leds av kuratorn. Som kamratstödjare tar du på dig ansvaret att vara en bra kamrat, vara uppmärksam om en annan elev blir utsatt för kränkande behandling och vara en förebild för andra barn på skolan.

Föräldra­samverkan

Utvecklingssamtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per läsår. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Föräldraråd

I alla klasser finns föräldrarepresentanter. De har i uppdrag att representera klassen i föräldrarådet. Föräldrarådet träffas ett par gånger per termin. I forumet samlas föräldrarepresentanter och skolans rektor för att prata om skolan. Du är välkommen att vara med på föräldrarådet även om du inte är utsedd till föräldrarepresentant.

Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Rombergaskolan.

Sjukanmäl

Sjukanmäl senast klockan 7.30. Det kan du göra via Infomentor eller genom ett telefonsamtal. Om ingen svarar kan du lämna ett röstmeddelande. Tala då om elevens namn och klass.

Sjukanmäl genom telefon: 0171- 62 67 47

Expedition

Telefon: 0171- 62 67 40

Ledning

Rektor

Nina Ullsten
E-post: nina.ullsten@enkoping.se
Telefon: 0171-62 67 41

Fritidshem

Solen

Telefon: 0171-62 67 49

Kometen

Telefon: 0171-62 67 51

Storfritids

Telefon: 0171-62 67 53
E-post: rombergafritids@enkoping.se

Elevhälsan

Skolsköterska

Skolsköterskan är på plats måndagar, tisdagar och onsdagar.

Telefon: 0171-62 68 45

Kurator

Skolkuratorn är på plats måndagar, onsdagar och fredagar.

Telefon: 0171-62 64 31

Psykolog

Skolpsykologen är på plats måndagar och onsdagar.

Telefon: 0171-62 69 14

Matsal och kök

Kökschef

Urban Wickman
E-post: urban.wickman@enkoping.se
Telefon: 0171-62 51 87