Om kulturgarantin

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Kostnadsfria kulturupplevelser

Kulturupplevelsen ska vara av professionell art och hålla hög kvalitet och vara kostnadsfri för den enskilda förskolan och skolan. Upplevelseförvaltningen samordnar utbudet av program till förskolorna och skolorna, och erbjuder ett brett utbud av olika kulturformer så som dans, film, konst, musik och teater. Valet av föreställning eller dylikt sker delvis i samarbete med kulturombud och elever.

Kulturupplevelsen för- och/eller efterarbetas klassen med ordinarie lärare. Här ges utrymme för eleven att tänka efter, reflektera och själv uttrycka sig. Till föreställningarna finns ofta ett handledningsmaterial att utgå från. Utbudet visas vanligtvis utanför skolmiljön, till exempel på Kulturhuset Joar eller i gamla tingshuset. Utanför Enköpings tätort förläggs kulturupplevelserna på filialbibliotek/förskolor och skolor. I vissa fall transporteras eleverna till Enköpings tätort. Kostnaden för transporter till och från upplevelserna ingår för förskolor och skolor.

Upplevelse­förvaltningen ska:

  • Förbereda, samordna och genomföra ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet för alla fyra- och femåringar på förskolorna och för alla elever från förskoleklass till nionde klass.
  • Dela ut pedagogiskt material kopplat till utbudet i de klasser som ska ta del av det.
  • Presentera utbudet terminsvis i programfoldrar som delas ut till alla förskolor och skolor.
  • Avsätta medel till kulturgarantin.

Utbildnings­förvaltningen ska:

  • Aktivt arbeta för att 100 procent av alla barn och unga, från fyraåringar till elever i årskurs 9, tar del av utbudet i kulturprogrammet.
  • Ansvara för att det alltid finns kulturombud på varje skola som sprider information om kulturprogrammen. Kulturombuden på skolorna utanför Enköpings tätort ansvarar för att boka lokal och ta emot grupperna.
  • Avsätta medel till kulturgarantin. Skolförvaltningen avsätter för närvarande 65 kronor per barn. Nytt avtal tecknas vart tredje år där de ekonomiska ramarna fastställs. I övrigt innehåller avtalet oförändrade villkor.

Kulturgarantins grund

Kulturgarantin grundar sig på de nationella styrdokumenten för förskola och skola och på FN:s barnkonvention.

Flera av artiklarna i barnkonventionen handlar om barns kulturella rättigheter. Artikel 31 erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionen slår fast att konventionsstaterna ska ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet”. Staterna ska också uppmuntra sådan kulturell och konstnärlig verksamhet som är lämplig och som kommer alla barn till del.

Foto: MostPhotos