Kontroll­ansvarig

Här hittar du mer information om vad som menas med kontrollansvarig.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Den måste du i så fall anmäla till kommunen.

Du behöver oftast inte en KA om du bara ska göra små ändringar på exempelvis ett en- eller tvåbostadshus. När du gör en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan behöver du inte en KA.

Projekt som kräver kontroll­ansvarig

 • Altan - Nej
 • Använda en byggnad för något annat - Ja
 • Attefallshus och attefalls­åtgärder - Ja
 • Balkong - Ja, vid flera balkonger
 • Bostadshus, flerbostadshus - Ja
 • Brandskydd, ändring som påverkar - Nej
 • Bygga ut eller bygga till - Ja, det kan behövas vid exempelvis större tillbyggnad eller om det är våtrum.
 • Byggnadsverk med särskilt bevarande­värde, underhåll av – Ja, du behöver som regel en kontrollansvarig och en certifierad sakkunnig kulturvärde.
 • Dränering - Nej
 • Eldstad, kassett eller rökkanal - Nej
 • Fasadändring - Nej
 • Flaggstång - Nej
 • Flytta en byggnad till en annan plats - Nej
 • Friggebod - Nej
 • Förhands­besked - Nej
 • Garage, carport och parkering - Ja
 • Hiss, installera eller ändra - Nej
 • Inreda ytterligare en bostad - Ja
 • Komplement­bostadshus – se attefallsåtgärder
 • Komplement­byggnad - Ja, du behöver en kontrollansvarig om byggnaden är större än 50 kvadratmeter eller har en längre spännvidd än 5 meter.
 • Konstruktion och plan­lösning, ändra - Ja, om du ska göra åtgärder som påverkar konstruktionen ska du som regel ha en kontrollansvarig.
 • Lekstuga på tomten - Nej
 • Markarbeten - Ja, vid större markåtgärder kan du behöva en kontrollansvarig.
 • Pool - Kanske
 • Ridhus eller stall - Ja
 • Riva hel eller del av en byggnad - Ja, som regel behöver du en kontrollansvarig när du river en hel byggnad. Det beror på hur avancerad rivningen är och om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.
 • Skylt eller ljusanordning - Nej
 • Solfångare eller solcell - Nej
 • Staket, plank eller mur - Nej
 • Strandskydds­dispens - Nej
 • Tak och takkupa - Nej
 • Uteplats eller uterum - Nej
 • Vatten och avlopp, installera eller ändra - Nej
 • Ventilation, installera eller ändra - Nej
 • Verksamheter – Troligtvis
 • Värmepump - Nej
 • Ändra insidan - Troligtvis

Kontroll­ansvarig måste vara certifierad

När du behöver en KA måste du anlita en som är certifierad. Enligt EU:s tjänstedirektiv får endast personer som är certifierade utföra KA:s arbetsuppgifter. KA måste också ha en självständig ställning, det vill säga att den inte är nära släkt med den som utför åtgärden eller arbetar på samma företag.

Det är viktigt att KA är med i projektet så tidigt som möjligt, helst redan under projekteringen.

KA ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. KA ska bland annat:

 • hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs
 • vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller
 • hjälpa dig i kontakten med miljö- och byggnadsnämnden
 • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för miljö- och byggnadsnämndens slutbesked.

Tänk på att det inte är KA som ska göra kontrollerna i din kontrollplan. KA är endast ansvarig för att ta fram kontrollplanen. Det är du som byggherre som ska se till att kontrollerna görs av byggkunniga personer. I vissa fall behöver kontrollerna göras av särskilda sakkunniga som är certifierade inom området. Tänk också på att KA inte har rollen som byggledare.

Kontrollera:

 • att du fyllt i namn, adress, telefonnummer och personnummer på kontrollansvarig som du har anlitat.
 • att kontrollansvarig har undertecknat.
 • att du bifogat intyg som visar kontrollansvarigs behörighet och certifiering.