Fristående förskola, barnomsorg eller skola

Om du planerar att starta och driva fristående förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller skola måste du ansöka om tillstånd.

Då den fristående verksamheten omfattas av flera lagstiftningar måste du ha kontakt med både utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, miljöavdelningen och byggavdelningen. Om du ska starta skola måste du också ha kontakt med Skolinspektionen.

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

För att få starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste du ansöka om tillstånd samt skicka in en anmälan.

Blanketten för att ansöka om tillstånd ska du skicka till utbildningsförvaltningen och blanketten för anmälan ska du skicka till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Från och med 19 oktober 2021 tar kommunen ut en avgift när du ansöker om att starta fristående förskola:

 • 25 000 kr för att behandla en ansökan
 • 15 000 kr vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet samt vid ägarbyte

Avgiften ska sättas in på kommunens bankgiro 230-8203 med följande märkning: Utbildningsförvaltningen, tillståndsprövning.

När betalningen har kommit in hanterar vi din ansökan.

Ansök

För att bedriva verksamhet krävs bland annat:

 • ändamålsenliga lokaler
 • att du följer Livsmedelsverkets rekommendationer "bra mat i förskolan"

Är du dagbarnvårdare måste du ha ett fungerande vikariesystem, om du eller en familjemedlem skulle bli sjuk eller om du är ledig.

Förändringar i ägargruppen för fristående förskola

I enlighet med den uppdaterade skollagen ska förändringar i ägar- och ledningsstrukturen i fristående förskolor anmälas till kommunen som ursprungligen godkände verksamheten.

Förändringar ska anmälas senast en månad efter att de trätt i kraft.

Utöka fristående pedagogisk omsorg

Om du vill utöka verskamheten måste du ansöka om det via vår blankett.

Starta fristående fritidshem

För att få starta fristående fritidshem måste du ansöka om tillstånd samt skicka in en anmälan.

Blanketten för att ansöka om tillstånd ska du skicka till utbildningsförvaltningen och blanketten för anmälan ska du skicka till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Börja med att kontakta utbildningskontoret. Därefter ansöker du i ett brev om att få starta fristående verksamhet. Skicka din ansökan till utbildningskontoret i Enköpings kommun.

Adress till Enköpings kommun:

Enköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
745 80 Enköping

Ansökans innehåll

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden har tagit fram villkor som beskriver kraven som ställs för att driva ett fritidshem i kommunen.

Villkoren tar hänsyn till skollagen, socialtjänstlagen, gällande verksamhet, personal, ekonomi och nämndens riktlinjer.

Din ansökan ska innehålla:

 • verksamhetsidé
 • beskrivning av lokalerna
 • beskrivning av den inre organisationen, som antal barn och antal personal inom respektive yrkesgrupp
 • tidpunkt för beräknad start av verksamheten
 • styrdokument som verksamheten grundar sig på
 • en särskild beskrivning om arbetet utifrån läroplanens rubriker - normer och värden, utveckling och lärande och barninflytande
 • rutiner för hantering av det systematiska kvalitetsarbetet och klagomål
 • registeruppgift från Bolagsverket
 • registreringsbevis från Skatteverket
 • senaste årsredovisning om det finns
 • information om ägar- och ledningskretsen

Ansök om att starta fristående skola

För att få starta fristående skola måste du ansöka om tillstånd samt skicka in en anmälan.

 • Ansök om tillstånd hos Skolinspektionen.
 • Skicka in blanketten för anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Servera mat

För att få servera mat måste du skicka in en anmälan till kommunen om livsmedelsanläggning, två veckor innan du startar upp verksamheten.

Anmälan till miljö- och byggnads­förvaltningen

Om du ska driva en skola, förskola eller fritidshem måste du anmäla det till miljö- och byggnads­förvaltningen. Det gäller både kommunal och fristående verksamhet.

Du måste ansöka senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten. Tiden börjar att räknas från det datum som din anmälan är komplett.

Utebliven anmälan

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. Det aktuella beloppet anges i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Vad du behöver skicka med i din anmälan

 • Ritningar över lokalen i skala 1:100 där det framgår vad rummen används till, till exempel klassrum, kapprum, toaletter, förråd och omklädningsrum.
 • Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden framgår.
 • Plan över omgivningen.
 • Övrig information som kan vara viktig för ärendet

Processen för anmälan

Här beskriver vi kort vad som händer när du skickar in en anmälan till miljö- och byggnads­förvaltningen om att starta en förskola, skola eller ett fritidshem.

1. Du vill starta förskola, skola, fritidshem

Om du vill starta en förskola, skola eller ett fritidshem måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen (MBF).

2. Du anmäler till MBF

Planerad verksamhetsstart får ske tidigast sex veckor efter att du har skickat in en komplett anmälan och vi har bedömt att verksamheten är lämplig.

3. Vi granskar anmälan

När vi får din anmälan utser vi en handläggare som granskar anmälan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

4. Vi skriver anmälnings­beslut

När din anmälan är komplett skriver vi ett anmälningsbeslut som innehåller åtgärdspunkter. Du förväntas ta fram uppgifter inom bland annat radon, ventilation och kemikaliedokumentation.

Du kan överklaga vårt anmälningsbeslut.

5. Vi inspekterar

Vi bokar en tid med dig för inspektion av verksamheten cirka tre månader efter verksamhetsstart. På inspektionen följer vi upp punkterna i beslutet samt kontrollerar att du följer de lagar och regler som gäller för verksamheten.

6. Vi fakturerar

Kort efter att vi har skrivit anmälningsbeslutet skickar vi en faktura till dig på avgiften.

Inför inspektion

Cirka tre månader efter att verksamheten har startat bokar vi en tid med dig för inspektion. Inför inspektionen ska du ta fram följande:

 • Protokoll efter ljudmätning av installationsbuller inomhus
 • Radonprotokoll
 • Personbelastningsritning utifrån ventilationsflöden
 • Säkerhetsdatablad till kemikalier
 • Kemikalieförteckning

Avgifter och tillsyn

Om du driver en verksamhet som berörs av miljöbalken ska du betala avgift för prövning och tillsyn. Dessutom gäller det befogade klagomål som handläggs med stöd i miljöbalken.

Tillsyn

Efter anmälningsåret betalar alla fristående förskolor, skolor och fritidshem en årlig avgift som ska täcka tiden som behövs för att göra tillsyn i verksamheten.

Den årliga tillsynstiden bestäms utifrån typ av verksamhet och tillägg i form av riskpoäng beroende på till exempel verksamhetens storlek.

Beslut om den årliga avgiften skickas till dig efter att du har fått ditt anmälningsbeslut.

Egenkontroll

Det är viktigt att du har en bra egenkontroll. Du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte uppstår några problem för människors hälsa eller miljön. I kontrollen ska det ingå rutiner, riskhantering och ansvarsfördelning.