Stiftelser och fonder

Du som bor i Enköpings kommun kan söka stipendier och bidrag ur olika stiftelser som kommunen förvaltar.

Hitta på sidan

En stiftelse bildas genom att pengar doneras genom ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Varje stiftelse har sina egna regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan reglerna kräva att den som söker pengar bor på en särskild plats.

Kommunen förvaltar åtta stiftelser som har ett allmännyttigt ändamål, bland annat sociala stiftelser och utbildningsstiftelser.

Hos socialnämnden kan du som privatperson och folkbokförd i Enköpings kommun ansöka om bidrag från tre olika fonder.

Malmgrenska fonden

Bidrag betalas ut till äldre makar med företräde för skomakare och jordbrukare, i första hand till personer som under en längre tid bott i kommunen. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Lindholmska fonden

Stiftelsen delar ut bidrag till kostnader för boende till änkor efter företagare och änkor efter hantverkare. De som är ekonomiskt och socialt utsatta och inte får annat stöd från samhället får företräde.

Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun

Stiftelsen tillkom 1996 efter sammanslagning av 66 olika småfonder, där donatorernas syfte var att hjälpa dem som hade det svårt i dåtidens samhälle. I stiftelsen ingår två så kallade pensionsfonder; Lovisa Holmströms fond och Lindfeldts pensionsfond, där de ursprungliga bestämmelserna var att de personer som en gång fått hjälp från någon av dessa fonder, skulle fortsätta att få hjälp så länge de levde och var bosatta i Enköpings kommun.

Övriga prioriterade att få medel:

  • barn, ungdomar och barnfamiljer
  • socialt utsatta, gamla, sjuka och personer med funktionshinder
  • övriga behövande efter individuell bedömning, där samhället i övrigt inte bistår via skattemedel.

Ansökan

Information om hur du ansöker för 2022 uppdateras i augusti.

Om du fyller i blanketten och sparar på din dator, kan du skicka den med e-post.

E-post: socialforvaltningen@enkoping.se

Anna & Rickard Nyström instiftade på 1930-talet fonder vars pengar ska användas till skolbarn och äldre.

Premiefond för flitiga skolbarn

Ur premiedonationsfonden ska det delas ut böcker eller pengar till barn i årskurs 1-9 i Enköpings kommun "som i skolan visar god flit, intresse och vaksamhet i skolarbetet samt ett hedrande uppförande." Den som ansöker om medel ur fonden bör kunna visa att barnet ifråga uppfyller kriterierna genom lärares eller rektors motivering. Rektors underskrift är också nödvändig.

Ansökningsperioden för år 2021 pågår den 28 april-20 maj vilket betyder att din ansökan ska vara inlämnad senast den 20 maj.

Anna & Rickard Nyströms skoldonation Litslena

Donationen fick ändrade stadgar under år 2020 och används numera för skolresor. Alla grundskolor kan ansöka om pengar.

Ansökan för 2021 ska ha lämnats in senast den 20 maj.

Anna & Rickard Nyströms skoldonation Hacksta

Donationen ska använda sin avkastning till en skolresa med buss eller båt vid läsårets avslutning eller under sommarmånaderna. Eventuellt kan man spara pengarna för den årliga resan till en dyrare långresa. Grillbyskolan har traditionellt sökt pengar ur fonden.

Ansökan för 2021 ska ha lämnats in senast den 20 maj.

Stiftelsen Skolmästarboställets donationsfond

Stiftelsen ska genom stipendier bidra till kostnaderna för i första hand studier och studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap för skolledare samt ordinarie och extra ordinarie lärare på gymnasiet och högstadieskolorna i Enköpings kommun.

Kontaktperson är ordförande i den lokalt valda nämnd som sköter utdelning av stipendier. Utlysning av stipendier sker i lokala tidningar. Någon ansökningsblankett finns inte.

Anders Perssons donationsfond

Donatorns vilja var från början, enligt ett gåvobrev daterat den 3 juni 1846, att donationen skulle trygga inrättandet och den fortsatta driften av en fast skolinrättning i Altuna församling.

Enligt ett beslut från Länsstyrelsen år 1959 ska donationen numera stödja Altunaungdomar i deras utbildning och strävan att bilda sig. Det kan handla om att en del av pengarna går till stipendier, och en del går till att stödja ungdomarna i deras frivilliga studiearbete. Så långt som pengarna räcker ska de också kunna gå till att erbjuda lokaler där ungdomarna fritt kan utföra sina studier.