Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen.

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

Barn och unga som inte har det bra har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt, kan och bör du anmäla det till socialförvaltningen. Det kan också handla om misstanke om brottslighet eller drogmissbruk. Anmälan kan göras för barn och ungdomar till och med 20 år och som är folkbokförda i Enköpings kommun.

Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Det är sedan socialförvaltningen som utreder på vilket sätt barnet kan behöva stöd. Anmälan registreras hos socialnämnden.

Som privatperson kan du kan välja att vara anonym när du gör en oros­anmälan. Tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan.

Många tjänstepersoner har anmälningsskyldighet

Enligt socialtjänstlagens kapitel 14 ska alla som jobbar med barn och ungdomar, till exempel inom hälso- och sjukvård, skola, fritidsgård och polis, anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa. 

Gör en orosanmälan

En orosanmälan kan du enkelt göra i vår e-tjänst dygnet runt. Om du registrerar anmälan efter kontorstid hanterar socialförvaltningen den nästkommande vardag. Mottagningens kontorstid är måndag–fredag klockan 8–16. Dag före röd klockan dag 8–14.

Du kan också göra en orosanmälan via telefon under telefontider måndag, onsdag–fredag klockan 9–11 på 0171-62 51 00.

Anmälan efter kontorstid

OBS! Om du gör din orosanmälan utanför kontorstid och det är angeläget bör du i stället kontakta socialjouren på telefonnummer 018–15 00 00.

Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ska du alltid ringa 112.

När vi får in en anmälan om oro

När vi får en orosanmälan gör vi samma dag en skyddsbedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte.

Inom 14 arbetsdagar beslutar vi om det är aktuellt att påbörja en utredning tillsammans med familjen. Ibland beslutar vi att inleda en utredning samma dag som vi har fått orosanmälan.

För att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd pratar vi med vårdnadshavarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • vårdnadshavarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och vårdnadshavarnas förmåga.

Inom fyra månader ska det finnas ett förslag på vilken hjälp som blir bäst för barnet.

Beslut om hjälp, stöd eller skydd

Det vanligaste är att socialsekreteraren tillsammans med barnets vårdnadshavare kommer överens om vad familjen behöver för att göra situationen bättre. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan vårdnadshavarnas samtycke – om barnet själv vill det.

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd som kallas LVU – vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan LVU-ansökan gör socialnämnden hos domstol och bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.