Försäk­ringar

Kommunen försäkrar barn och elever i förskolan och skolan. Försäkringar finns också för andra typer händelser som ger skador.

Hitta på sidan

Enköpings kommun har en kollektiv olycksfalls­försäkring hos Protector Försäkring för barn, elever och andra grupper enligt försäkringsbeskedet inom kommunens verksamhetsområden.

Kommunen har också andra försäkringar som kan täcka en enskild skada om det beror på kommunen att skadan har skett. Det kan vara om bilen går sönder av en grop i gatan eller om en skada uppstår på grund av översvämning. Alla skador utreds av kommunens försäkringsansvarige i samarbete med försäkringsbolagen om kommunen är skyldig att ge ersättning eller inte.

Elevskada

Om ditt barn skadat sig i förskolan eller skolan anmäler du det till Protector Försäkring via kommunens blankett. Du kan också ringa till dem på 08-410 637 00.

Annan skada

Har du råkat ut för person- och egendomsskador där Enköpings kommun är fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten kan du anmäla det till kommunen via vår blankett.

Om du som fastighetsägare eller privatperson har anspråk på ekonomisk ersättning från Enköpings kommun för inträffade skador lämnar du en skriftlig begäran via blanketten "Anmäla skada" till kommunen.

Du ska alltid i första hand använda egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera) innan du riktar ett krav mot kommunen för skadan.

Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Kommunen gör en bedömning

När anmälan kommer in gör kommunen med hjälp av oberoende jurister, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning samt en bedömning av skadan. Det gör kommunen för att ta reda på orsakerna till skadan och att reda ut om exempelvis fastighetsägaren och Enköpings kommun fullgjort sina respektive skyldigheter för att förhindra skadan. När utredningen är klar får du besked om Enköpings kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Du kan fylla i blanketten på skärmen, spara den på din dator, skriva ut och underteckna den samt skicka den med eventuella bilagor till:

Enköpings kommun, 745 80 Enköping

Du kan också hämta, fylla i, underteckna och lämna in blanketten hos Kontaktcenter:

Besöksadress: Torggatan 21

Postadress: 745 80 Enköping

För dig som är fastighetsägare och som råkat ut för översvämning, vattenläckor och avloppsstopp gäller detta när du anser att Enköpings kommun har ansvar för skadan och bör vara ersättningsskyldig.

Om du drabbas av översvämning

Din fastighet kan drabbas av översvämning i samband med kraftiga skyfall eller vid stopp i avloppet. Du kan minska risken för stopp genom att aldrig kasta skräp eller hälla ut fett i avloppet.

Om du drabbas av översvämning, följ checklistan:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Om du misstänker att det är kommunen som har fel på sina ledningar, kontakta alltid SOS alarm via telefon.
 • Flytta fuktkänsliga saker om det är möjligt.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som kommit in i fastigheten.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Kontakta ett saneringsföretag.
 • Fotografera så snart som möjligt för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
 • Efteråt: Informera oss om översvämningen. 

Fastighets­ägaren

 • Vidtar åtgärder för att minska direkta skador och följdskador.
 • Gör en felanmälan till Enköpings kommun på telefon under dagtid. Övrig tid kontakta kommunens jourtelefon.
 • Anmäler skadan till sitt försäkringsbolag.
 • Dokumenterar skadorna med kamera eller på annat sätt.
 • Lämnar eventuellt ersättningsanspråk skriftligen via skadeblankett till kommunen samt bifogar aktuella fakturaunderlag med kvitton.

Fastighets­ägarens försäkrings­bolag

 • Utreder och bedömer skadeomfattningen.
 • Betalar ersättning enligt gällande försäkring.

Kommunen

 • Vidtar akuta åtgärder för att minimera skadeomfattningen.
 • Besiktar och dokumenterar skadan och övriga omständigheter.
 • Bekräftar inkomna ersättningsanspråk till berörda fastighetsägare.
 • Anmäler skadan (i förekommande fall) till sitt försäkringsbolag.
 • Utreder (internt eller via sitt försäkringsbolag) eventuell.
 • Betalar vid skadeståndsskyldighet ersättning till den drabbade.

Här kan du läsa om vilka som omfattas av vår kollektiva olycksfalls­försäkring hos Protector Försäkring och när.

Försäkring gäller på heltid för följande grupper:

 • Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan, särskola, fristående skola och gymnasiesärskola inkl elever från och i annan kommun
 • Barn i förskoleverksamhet. kommunal förskola och familjedaghem, enskilda förskolor och familjedaghem inkl barn placerade i annan kommun
 • LSS-boende
 • Omsorgsverksamhet, Gluggen
 • Omsorgsverksamhet, Asphagen
 • Omsorgsverksamhet, familjehem
 • Barn i familjehem-kontaktfamilj (permanent boende)
 • Vuxna i institutioner (Gröngarn, Skyttegatan) och träningslägenheter
 • Lägerskola två veckor (Skantzö)

Försäkring gäller för verksamhetstid för följande grupper:

 • Barn mellan 0 till 6 år i kommunal verksamhet (till exempel simskola) och som ej är inskrivna i förskoleverksamhet
 • Personer i kommunalt uppföljningsansvar (KAA)
 • Elever i KomVux (grundläggande och gymnasial) inkl elever från annan kommun och i annan kommun på distans
 • Elever i LärVux Verksamhetstid Elever i SFI
 • Elever i Yrkeshögskola
 • Omsorgsverksamhet, daglig verksamhet
 • Omsorgsverksamhet, Syssloporten
 • Person omhändertagen av (väntjänst) frivilligcentralen eller liknande
 • Flyktingar med uppehållstillstånd
 • Personer i arbetsträning i kommunens regi
 • Barn i kontaktfamilj-kontaktperson