Vägbidrag

Du kan söka kommunalt vägbidrag om du är enskild väghållare, vägförening, vägsamfällighet eller samfällighets­förening och ansvarar för en enskild väg. 

Kommunalt vägbidrag för enskild väg utan statligt bidrag

Från och med den 1 mars 2024 ska du ansöka digitalt via vår nya e-tjänst. 

 • Du måste ansöka om vägbidrag varje år.
 • Ansökningsperioden är 1 mars–30 juni.

Det kommunala vägbidraget för 2024 är 6,20 kronor per löpmeter. Storleken på nivån justeras varje år enligt konsumentprisindex, om det överstiger 0,20 kronor. 

Det här måste du uppfylla

För att du ska kunna få bidrag för enskild väg måste du uppfylla dessa villkor:

 • Vägen ska vara minst 400 meter lång, men under 1 000 meter. 
  • Du kan få bidrag för avtagsväg om vägen är minst 200 meter och både bostaden och vägens slut är minst 400 meter från allmän väg.
  • Om vägen är kortare än 400 meter kan du få bidrag om den har ett tydligt allmänt intresse, exempelvis skola eller begravningsplats. Minst 50 fordon per dygn (medelvärde per år) ska använda vägen. 
  • Om vägen är längre än 1 000 meter kan du söka statligt bidrag.
 • Minst en permanentbostad måste ligga vid vägen.
 • Vägen ska hållas öppen och kunna användas av allmän trafik.
 • Du behöver förnya din ansökan varje år.
 • Komplettera alltid din ansökan med senaste verksamhetsårets årsmötesprotokoll och ekonomiska redovisning för samfällighetsföreningen, vägsamfälligheten eller vägföreningen.
 • Bifoga en kartbild över markerad vägsträcka till din ansökan. 
 • Samtliga fastighetsägare måste godkänna dig som bidragsmottagare om vägen leder till flera fastigheter och du inte tillhör en samfällighetsförening, vägsamfällighet eller vägförening. 

Vägar som inte kan få kommunalt bidrag 

Vi ger inte bidrag för vissa typer av vägar:

 • Vägar som är 1 000 meter eller längre. För dessa söker du statligt vägbidrag.
  • Om vägen är minst 1 000 meter och du har fått avslag på din ansökan om statligt bidrag finns det möjlighet att få vägbidrag från oss. Då måste du bifoga avslaget från Trafikverket i din ansökan.
 • Vägar som ligger inom detaljplanerat område.
 • Vägar inom tätbebyggt område. 
 • Vägar som enbart leder till  fastighet som inte är permanent boende, exempelvis fritidshus.
 • När det finns en annan väg som kan tillgodose trafikbehovet lika bra eller bättre. 

Statligt vägbidrag från Trafikverket

Om du har statligt bidrag från Trafikverket gäller följande:

 • Trafikverket gör en beräknad kostnad för din väg. 
 • Kommunen betalar 13 procent av den bidragsgrundade beloppet exklusive moms till dig i bidrag.
  • Bidraget får du automatiskt, du behöver inte ansöka om det från oss. 
 • Om du byter utbetalningsuppgifter måste du uppdatera dem. Annars kan du inte få bidraget.
 • Du ansöker om statligt vägbidrag hos Trafikverket. 

Utbetalning av vägbidrag

Du får ditt bidrag i december. Det gäller både för dig med kommunalt bidrag och dig med statligt vägbidrag.