Lagar och regler för byggprojekt

Innan du ansöker om bygglov behöver du ta reda på om det är tillåtet att bygga som du tänkt. Du måste följa lagar, regler och detaljplan när det finns.

Det kan också finnas områdes–bestämmelser som styr vad som får byggas i ditt område och hur det får utformas, färgsättas och placeras.

Detaljplan

Detaljplanen bestämmer vad som får byggas på en specifik plats och hur det du bygger får utformas och placeras. Den bestämmer också saker som byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns.

I Enköping finns flera olika detaljplaner. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser jämfört med ditt kvarter.

På vår Enköpingskarta kan du se om din fastighet omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser. Där kan du även läsa bestämmelserna.

Utformning

Plan- och bygglagen styr hur du får bygga. När du börjar planera och förbereda ditt byggprojekt är det viktigt att du tidigt läser på vad lagen säger för att vara säker på att du kan utforma byggnaden som du tänkt. Det gäller för alla byggnationer, oavsett om du måste ha bygglov eller inte.

Placering

Om du planerar att bygga ett nytt hus på en plats som tidigare är obebyggd är det viktigt att du tar reda på om marken anses som lämplig för det du vill bygga.

När du ska placera byggnaden på tomten ska du ta hänsyn till miljön den placeras i. Du ska sträva efter en god helhetsverkan och ta hänsyn till exempelvis kulturvärdena på platsen. Det är lämpligt att titta på hur byggnaderna har placerats på tomterna tidigare i området, särskilt om det är i en äldre miljö. Vilken byggnad som dominerar på tomten kan göra stor skillnad för hur bebyggelsen uppfattas och hur gårdsbildningen ser ut.

Det är också viktigt att tänka på brandskydd och risken för trafikolyckor när du placerar byggnaden på tomten. Det är till exempel inte lämpligt att placera garaget så att du måste backa ut från det på en trafikerad väg.

Form, färg och material

En byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kort och gott betyder det att byggnaden ska se bra ut. Även om det är ditt hus och din tomt så påverkar form, färg och material miljön i ditt närområde och alla som är där. Ditt hus är din grannes utsikt.

När du ska göra en tillbyggnad är det viktigt att inte bara fundera på funktionerna du vill ha inomhus, utan också på hur tillbyggnaden påverkar husets yttre utseende.

Varsamhet

Om du vill ändra en byggnad ska du göra det varsamt. Att vara varsam betyder att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och att ta tillvara de tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värdena. Du ska alltså utgå från och respektera byggnadens egna förutsättningar vid alla ändringar. Det gäller alla byggnader, inte bara de särskilt värdefulla.

I bygglovsärenden ska varsamheten även sträcka sig över hela bebyggelsemiljön så att du respekterar och tar tillvara områdets karaktär.

Tillgänglighet

Alla nya byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det betyder att det ska gå att komma fram till och in i byggnaden med exempelvis en rullstol. Det ska också vara enkelt att ta sig runt i byggnaden och använda alla funktioner.

Undantagna från den här regeln är:

  • arbetslokaler där det inte är motiverat för verksamheten
  • fritidshus med högst två bostäder
  • tillträde till en- och tvåbostadshus. Villor ska vara tillgängliga invändigt, men det räcker att det är möjligt att ordna med en ramp till entrén i efterhand.

Lagar och regler

För att byggavdelningen ska tillämpa rättsäker myndighetsutövning kontrollerar de att din byggåtgärd följer gällande lagar, regler och förordningar.

Lagarna, reglerna och förordningarna finns för att:

  • säkerställa hälsa och säkerhet
  • främja samhällsutveckling
  • verka för långsiktigt hållbar miljö i samhället
  • bedöma omgivningspåverkan, till exempel om miljön eller grannarna påverkas på ett negativt sätt.

Lagar och regler om bygglov