Processen för bygglovs­ansökan

Här beskriver vi kort vad som händer när du ansöker om bygglov.

Processkarta över hur en ansökan om bygglov går till. Se beskrivning efter bilden.

1. Du vill bygga något som kräver bygglov

Om du ska bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid ansöka om bygglov. Bygglovsprocessen består av flera olika delar. För dig som byggherre är det viktigt att kunna skilja på de olika beslut och besked som du får i ärendet.

 • Bygglovsbeslutet innebär att du har tillstånd att uppföra den byggnation du vill göra.
 • Startbeskedet bestämmer när du får påbörja byggnadsåtgärden. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked.
 • Slutbeskedet innebär att du får använda den nya byggnationen. Det betyder att när du fått ett beslut om slutbesked får du ställa in möbler och börja använda byggnationen.

Vad händer om du bygger utan bygglov eller startbesked?

Då kan du få betala en sanktionsavgift utöver avgiften för bygglov eller bli tvungen att riva det du har byggt.

Vilket är ditt ansvar och vilket är kommunens?

Byggherre

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själv fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela byggprocessen.

När du söker bygglov ska du beskriva var du ska bygga och hur byggnaden ska utformas. Kraven för byggnationen ska uppfyllas även om du inte behöver ansöka om bygglov eller anmäla ett byggprojekt. Det är inget som hindrar att du bygger ännu bättre än de krav som finns.

Som byggherre ansvarar du för att du har de tillstånd som behövs för ditt bygge. Det finns andra regler än plan- och bygglagen som du måste följa, till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken.

Kommunens byggavdelning

På byggavdelningen arbetar tjänstemän. Tjänstemännen ska tillämpa en rättssäker myndighetsutövning så att det blir en långsiktigt hållbar god bebyggelsemiljö för samhället, invånarna och för kommande generationer. Det gör de genom att noga kontrollera att det du vill bygga uppfyller lagar, förordningar och regler.

För att tjänstemännen ska kunna bedöma om det du vill bygga uppfyller alla lagkrav behöver dina handlingar vara tydliga och lätta att förstå. Kommunen är skyldig att arkivera alla handlingar. Därför är det viktigt att dina handlingar är arkivbeständiga.

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden är en opartisk myndighet. Som myndighet ansvarar nämnden för att kommunen fullgör sina obligatoriska uppgifter enligt plan- och bygglagen. I nämnden sitter förtroendevalda politiker. Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, mijöavdelningen och kart- och GIS-avdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om lov, förhandsbesked, startbesked och slutbesked. De är också ansvariga för tillsyn på det som byggs i kommunen och i den befintliga bebyggda miljön.

Tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltningen är politikernas sakkunniga. De förbereder ärenden som ska behandlas i miljö- och byggnadsnämnden. I vissa fall kan tjänstemännen fatta beslut på egen hand på delegation från miljö- och byggnadsnämnden.

Tjänstemännen på byggavdelningen kan ge råd och svara på frågor i ärenden som handlar om att bygga nytt, ändra eller riva. De kan däremot inte hjälpa till så långt att det kan jämställas med projektering eller att upprätta färdiga tekniska förslag.

2. Du ansöker om bygglov

Du måste skicka in din ansökan i god tid innan du vill börja bygga.

Till din ansökan måste du också skicka in ritningar, kartor och andra dokument. Tänk på att alla ritningar måste vara fackmannamässiga och skalenliga. Måtten måste finnas på ritningarna. Ritningarna måste vara tydliga. Om det är svårt att illustrera kan du förklara med text på ritningen. Rutat papper får inte användas.

3. Vi granskar ansökan

När vi får din ansökan om bygglov går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Då får du ett meddelande om komplettering. Tänk på att läsa ordentligt vilken information eller vilka handlingar du behöver komplettera. Om du inte skickar in kompletteringarna i tid kan vi avvisa ärendet. Det betyder att vi inte prövar ärendet och att ärendet kommer att avslutas.

När vi har fått in alla handlingar, det vill säga när ditt ärende är komplett, ska det ta max 10 veckor att få ett svar på din ansökan. Handläggningstiden kan i vissa fall utökas med ytterligare 10 veckor.

Vad är det vi granskar?

Det många olika saker som påverkar om du får placera och utforma det du vill bygga som du önskar.

Vi börjar med att bedöma och utreda platsen

 • om det är lämpligt att bygga på platsen du valt
 • om det du vill bygga passar in i stads- eller landskapsbilden
 • om området kan ha ett kulturhistoriskt värde
 • om det du vill bygga passar in i stad- och landskapsbilden
 • om det är strandskyddsområde, riksintresseområde samt om det finns forn- eller kulturlämning i närheten
 • buller, trafiksäkerhet och påverkan på miljön och omgivningen.

Om vi bedömer att platsen du valt är lämplig fortsätter vi att bedöma och utreda

 • om det du vill bygga har ett bevarandevärde
 • tomtens utformning
 • om det finns tillräcklig friyta, parkering, lassning/lossning, infart/utfart
 • avfallshantering
 • avstånd mellan byggnader och till fastighetsgräns
 • tillgänglighet i byggnad
 • bostadsfunktioner.

Vi måste också göra en bedömning utifrån gällande detaljplan, när det finns en sådan. Detaljplanen innehåller bestämmelser om vad marken får användas till, så kallat ändamål. Vi bedömer om ändamålet med det du vill bygga stämmer med detaljplanen, till exempel byggnadshöjd, våningsantal, bruttoarea och byggnadsarea.

Om vi bedömer att din åtgärd inte följer detaljplanen får du möjlighet att ändra din ansökan och göra den planenlig. Då skickar vi en så kallad kommunicering till dig. I den förklarar vi varför din ansökan inte följer detaljplanen. Du har då möjlighet att revidera din ansökan. Du har även möjlighet att meddela oss att du vill ha åtgärden prövad. Om du väljer att revidera din ansökan, blir din ansökan komplett först när vi har fått alla dina reviderade handlingar.

I vissa fall får grannar och andra berörda möjligheten att lämna synpunkter. Ofta behöver vi även skicka remisser till andra myndigheter eller sakkunniga. Om en granne eller annan lämnar ett yttrande får du möjligheten att bemöta det.

4. Vi beslutar och fakturerar

Vi gör en slutlig bedömning i ärendet och beslutar om du ska få bygglov eller inte. Beslutet fattar vi inom tio veckor från att ansökan är komplett. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Om vi har begärt in kompletteringar och inte har fått dessa, tvingas vi avvisa ansökan.

Beslut kan fattas i olika nivåer: dels av miljö- och byggnadsnämnden och dels av en tjänsteman på så kallad delegation. När en tjänsteman fattar beslut kallas det för delegationsbeslut.

När miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut skriver tjänstemannen ett förslag till beslut i en så kallad tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelsen skickas till dig för du ska få möjligheten att bemöta förslaget. Tjänsteskrivelsen föredras för politikerna i miljö- och byggnadsnämnden och politikerna fattar beslut i ärendet. Handläggningstiden för beslut som fattas av nämnden varierar. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder vid nio tillfällen per år.

När vi har fattat ett beslut fakturerar vi en avgift för prövningen av din ansökan. Tillkommande avgifter för extra beslut, extra samråd eller extra platsbesök faktureras i samband med slutbeskedet.

Beslutet skickar vi eller delger till sökande, berörda sakägare och grannar. De som får ta del av beslutet har tre veckor på sig att överklaga. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar och från och med att det gjorts är överklagandetiden fyra veckor. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. I vissa fall annonseras kungörelserna också på kommunens anslagstavla.

Du får inte börja bygga direkt

Ett beviljat bygglov innebär att vi godkänner det du vill göra. Men du får inte börja bygga direkt.

Ditt beslut om lov måste ha kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar i fyra veckor innan du får verkställa beslutet, det vill säga börja bygga. Det krävs även startbesked innan du får börja bygga. Ibland får du startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Om du inte har fått ett startbesked samtidigt som bygglovet blir du inbjuden till ett tekniskt samråd. Efter det tekniska samrådet får du ditt startbesked.

Information om vad som gäller för dig hittar du i bygglovsbeslutet.

Bygglovet kan överklagas

Efter att du fått bygglov har grannar och andra personer möjlighet att överklaga. Om du inte beviljas ett bygglov, kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

5. Du skickar in tekniska handlingar

Som byggherre är du ansvarig för att de tekniska handlingarna och ritningarna visar att kraven på de tekniska egenskaperna är uppfyllda. Det är viktigt att handlingarna är tydliga och lätta att förstå. Handlingen måste vara en så kallad bygghandling. Den får till exempel inte vara en granskningshandling, bygglovshandling, ett förfrågningsunderlag eller utkast. Vi ser gärna att alla handlingar är på svenska. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering. Då får du ett meddelande om komplettering. Tänk på att läsa ordentligt vilken information eller vilka handlingar du behöver komplettera.

Tekniska handlingar eller ritningar kan till exempel vara detaljritning, teknisk beskrivning, fuktsäkerhetsprojektering, grundritning, konstruktionsritning eller tillgänglighetsutlåtande.

6. Vi granskar tekniska handlingar

Det många olika saker som påverkar om det du vill bygga får utformas som du önskar. Du måste uppfylla de tekniska egenskapskraven enligt Boverkets byggregler.

Vi granskar om de tekniska handlingarna visar att du kommer att uppfylla kraven för bland annat tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, brand, bärförmåga, stadga och beständighet, bredbandsanslutning, hissar, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning och energihushållning.

Vi granskar ärendet främst utifrån de krav som ställs på de tekniska egenskaperna i plan- och bygglagen. Om något saknas kommer vi att skicka en kompletteringsbegäran till dig med information om vilka uppgifter eller handlingar som du behöver komplettera inför den tekniska granskningen. Om vi inte har fått de tekniska handlingarna en vecka innan den bokade tiden kan mötet ställas in eller flyttas fram.

7. Tekniskt samråd

När du har fått bygglov skickar vi en kallelse till tekniskt samråd. I kallelsen står det hur du bokar tid för tekniskt samråd och vilka handlingar du behöver skicka in innan samrådet. Ibland kallar byggavdelningen också sakkunniga och andra förvaltningar inom kommunen. Som byggherre kan du kalla entreprenörer, konsulter med flera till mötet.

På samrådet deltar byggherren, en kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen. Vi går igenom planeringen, de byggnadstekniska kraven, kontrollplanen och övriga handlingar som du skickat in. Vi diskuterar behov av arbetsplatsbesök, slutsamråd, fler handlingar med mera. Vi bestämmer också hur många besök vi måste göra.

På samrådet skriver vi protokoll samt lämnar råd och upplysningar inom ramen för sitt allmänna informationsansvar. Tänk på att vi inte får fungera som teknisk konsult åt dig som byggherre. Det är alltid byggherren som har det yttersta ansvaret för att regelverket följs.

Ibland händer det att det kommer fram information på samrådet som gör att du behöver skicka in ytterligare handlingar eller revidera handlingar innan du kan få ett startbesked. Om det händer skriver vi in det i protokollet.

8. Vi ger startbesked

Efter det tekniska samrådet kan vi ge ett skriftligt startbesked om alla krav på egenskaper kan förväntas uppfyllas och alla handlingar som behövs är inlämnade.

När du fått startbeskedet får du börja bygga. Tänk på att beslutet inte vinner laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet är taget, oavsett om du har fått startbesked.

Vad innehåller startbeskedet?

I startbeskedet har vi fastställt din kontrollplan. Det står vilka villkor som gäller för att du ska få påbörja åtgärderna och vilka handlingar som ska lämnas in för att vi ska kunna ge ett slutbesked när du är färdig. I startbeskedet står det också om du behöver göra en utstakning och/eller lägeskontroll, om det finns några krav enligt annan lagstiftning, vilka förutsättningar som gäller för besök på bygget och på slutsamrådet samt eventuella tillägg i projektet.

Vad är utstakning och lägeskontroll?

En utstakning måste göras innan byggarbetet börjar och det innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i enlighet med bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med detta. Utstakning sker alltid vid större nybyggnationer och om byggnader placeras nära tomtgräns. Utstakning måste utföras av en godkänd konsult eller av kommunens kart- och GIS-avdelning.

9. Du får börja bygga

När du fått startbeskedet får du börja bygga. Observera att beslutet inte vinner laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet är taget, oavsett om du har fått startbesked. Om du börjar bygga för tidigt riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

Är ditt ärende överklagat och lovet inte har hunnit vinna laga kraft så bygger du på egen risk. Om någon överklagar och får rätt kan du tvingas återställa allt, det vill säga riva det du byggt. Även här riskerar du att få betala en sanktionsavgift.

10. Vi besöker bygget

Under byggarbetets gång kan det vara aktuellt med ett besök på bygget, ett så kallat arbetsplatsbesök. Vid besöket kontrollerar byggnadsinspektören tillsammans med dig som byggherre och din kontrollansvarige att bygget följer kontrollplanen och bygglovet.

Om det du vill bygga kräver ett tekniskt samråd måste vi göra minst ett arbetsplatsbesök under arbetets gång.

Efter besöket skriver vi ett protokoll som skickas till alla berörda.

Du kan boka tid för arbetsplatsbesök med din byggnadsinpektör i vår e-tjänst.

11. Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig att bli färdigt måste du i god tid boka tid med din byggnadsinspektör för ett slutsamråd. I startbeskedet står det hur byggherren och kontrollansvarig bokar slutsamrådet. Du kan boka tid för slutsamråd i vår e-tjänst.

På slutsamrådet redovisar vi förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked. Samrådet hålls på byggarbetsplatsen.

Som byggherre ska du på slutsamrådet redovisa

 • att bygglovet har följts
 • att kontroller enligt har utförts enligt kontrollplanen
 • att du har uppfyllt eventuella villkor i startbeskedet
 • intyg som vi har begärt att få
 • utlåtande från kontrollansvarig och dokumentation från besöket på bygget.

Efter slutsamrådet skriver vi ett protokoll från samrådet. I protokollet står om du behöver komplettera eller revidera för att vi ska kunna ge ett slutbesked. Protokollet skickas till alla som är berörda.

12. Du begär slutbesked

När du är färdig med ditt bygge måste du begära ett slutbesked innan du får börja använda det du har byggt. I startbeskedet finns information om vad du behöver göra för att få ett slutbesked.

Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige lämna ett utlåtande till byggherren och till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar. I startbeskedet och protokollet från slutsamrådet står det vilka handlingar du måste skicka in. Du kan begära slutbesked i vår e-tjänst.

13. Vi ger slutbesked

Om allt är byggt enligt gällande regler och du har följt kontrollplanen får du ett slutbesked från oss. När du har fått slutbeskedet får du börja använda det du har byggt.

14. Du får börja använda det du har byggt

Nu har du tillåtelse att flytta in möbler och börja använda det du byggt.