Bygga ut eller bygga till

Behöver jag ansöka om bygglov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska bygga ut nuvarande byggnad.
 • Du ska bygga ut byggnader utan väggar som till exempel carportar eller större skärmtak.
 • Du ska bygga ut husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel om du har ett en- eller tvåbostadshus, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det kan dock krävas en anmälan. Om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla krävs det bygglov.
 • Du bor utanför detaljplanerat område. Som regel gäller detta, men om det är sammanhållen bebyggelse kan lov krävas för åtgärden. Om lov inte krävs kan anmälan krävas. Byggavdelningen gör en bedömning om lov eller anmälan krävs. 

Ja, du behöver bara göra en anmälan om:

 • Du bygger till enligt attefallsreglerna.
 • Du bygger till inom ett område med detaljplan där det är ändrad lovplikt.

Ja, du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om:

 • Du bygger till en friggebod om det ryms inom friggebodsreglerna.

Att tänka på

 • Du kan behöva ansöka om marklov om du inom detaljplanerat område schaktar (gräver) eller fyller ut så att marknivån ändras.
 • Det kan krävas strandskyddsdispens om du bygger ut inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • 15 kvadratmeter bygglovspliktig tillbyggnad, 4 700–5 800 kronor
 • 100 kvadratmeter, 17 500–21 800 kronor
 • 200 kvadratmeter, 29 000–36 500 kronor
 • Komplementbyggnad, tillbyggnad, 3 500–9 000 kronor
 • Attefall 15 kvadratmeter, 4 700 kronor
 • Undantagna från lovplikten enligt detaljplan är anmälningspliktiga, 4 700–13 000 kronor
 • Om du glasar in en uteplats, 4 200 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov ska du skicka med:

 • Kontrollansvarig kan behövas, till exempel vid större tillbyggnad eller om det är våtrum.
 • Planritning i skala 1:100 över hela den befintliga byggnaden och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.
 • Fasadritning i skala 1:100 alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område, situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Teknisk beskrivning
 • Redovisa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer så som till exempel hur tillbyggnaden ansluter till befintligt hus
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Till din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
 • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kan behövas: konstruktionsritning och konstruktionsberäkning
 • Kan behövas: VS- och VA-ritningar
 • Kan behövas: ventilationsritningar

Ansök eller anmäl