Riva hel eller del av en byggnad

Behöver jag ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan?

Ja, du måste ansöka om rivningslov om:

 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område. Tänk på att veranda räknas som en del av byggnaden.
 • Du river allt utom grunden.
 • Du flyttar en byggnad från en plats till en annan.
 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader utanför detaljplanerat område, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Ja, du måste oftast göra en rivningsanmälan om:

 • Det du ska riva inte kräver rivningslov.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan om:

 • Du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar. Det gäller dock inte om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.
 • Om rivningen görs utanför område med detaljplan om det gäller en komplementbyggnad, skärmtak över uteplats som inte är lovpliktigt eller tillbyggnad som inte är lovpliktig.
 • Om rivningen görs utanför område med detaljplan om det är en ekonomibyggnad.

Observera! Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • Rivningslov, 2 000–26 000 kronor
 • Rivningsanmälan, 2 000–15 200 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om rivningslov ska du skicka med:

 • Situationsplan som markerar vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva.
 • Plan- och fasadritning där du tydligt markerar vilken del av byggnaden som du vill riva. Detta behövs inte om det gäller en hel byggnad.
 • Kan behövas: anmälan om certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan rivning
 • Miljöinventering där du visar vad och hur mycket rivningsmaterial som du får kvar. Du behöver också berätta hur det kommer att hanteras och tas omhand.

Till din anmälan om rivning ska du skicka med:

 • Situationsplan som markerar vilken byggnad eller del av byggnad som du vill riva.
 • Plan- och fasadritning där du tydligt markerar vilken del av byggnaden som du vill riva. Detta behövs inte om det gäller en hel byggnad.
 • Kan behövas: anmälan om certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL).
 • Kan behövas: antikvarisk förundersökning.
 • Förslag till kontrollplan rivning
 • Miljöinventering där du visar vad och hur mycket rivningsmaterial som du får kvar. Du behöver också berätta hur det kommer att hanteras och tas omhand.

Ansökan