Taxor och avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Du som äger en fastighet och är ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnätet betalar både en fast årlig avgift och för hur mycket du gör av med.

Va-fakturan

Avgiften för vatten och avlopp innehåller både fasta och löpande delar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten kan vara vatten som spolats i toaletten, från dusch, tvättmaskin eller från disken.

Från 2024 kommer va-fakturan varje månad.

Förklaring av fakturan

Bild exempel på va-faktura. Se beskrivning efter bilden.

1. Förbrukning vatten och spillvatten

Här ser du hur mycket vatten och spillvatten du har använt. Mätarnumret står på din vattenmätare. Årsförbrukningen utgår ifrån hur mycket vatten du använde förra året.

a) Beräknad förbrukning

På den här raden har vi utgått från din avläsning och beräknat hur mycket vatten du kommer att använda under den kommande perioden utifrån din nya årsförbrukning.

2. Fast avgift vatten och spillvatten

Du betalar också en fast avgift för ditt vatten och spillvatten. Spillvatten är det vatten som spolas från din bostad såsom toalett, dusch eller diskmaskin. Avgiften betalas av alla och täcker kostnader för vatten- och reningsverk, personal, administration, planering och fakturering.

3. Fast avgift dagvatten

Du betalar också en fast avgift för dagvatten som är det regnvatten som rinner från ditt tak eller från dränering ner i dagvattenledningarna. Du betalar också för att vattnet på gatan ska kunna rinna ner i brunnar och ledas vidare i ett dagvattennät.

Avgifter, va-taxan och bestämmelser

Du som äger en fastighet som är ansluten till det kommunala vatten- eller avloppsnätet betalar en avgift till kommunen. Inför 2024 har avgifterna höjts med 7 procent.

Va-taxan

Avgiften beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Årlig avgift för en villa

De flesta villor inne i tätorterna är anslutna till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Avgiften är uppdelad i tre fasta delar och en rörlig del. Den rörliga delen kan du själv påverka eftersom du betalar för det vatten du förbrukar. Du som äger en villa betalar följande avgifter:

 • Det vatten som du använder: 34,86 kronor per kubikmeter
 • Fast avgift för vatten och spillvatten: 4 862 kronor per år
 • Fast avgift för dagvatten för en fastighet: 571 kronor per år
 • Fast avgift för dagvatten för del av gata: 349 kronor per år

En normalvilla förbrukar 150 kubikmeter vatten. Den totala årliga avgiften för normalvillan blir då 11 011 kronor för 2024.

Varje år behöver va-taxan höjas

Kommunens reningsverk, pumpstationer och vattenledningar är i stort behov av renovering.

Dessutom står vi inför många investeringar, till exempel fler pumpstationer och att vi ska öka takten på att byta ut gamla ledningar för att undvika läckor och problem med vattenkvaliteten.

Vi planerar också för ett nytt reningsverk för avloppsvatten och nya anläggningar för vårt dricksvatten.

Höjningen sker över lång tid

Eftersom behovet av investeringar är stort och höjningen inte ska bli alltför smärtsam har vi slagit ut de beräknade kostnaderna över en tioårsperiod. Över en tioårsperiod kommer taxan att behöva fördubblas.

Enköping växer

I takt med att Enköping växer med nya verksamheter och bostadsområden behöver vi nya vatten- och avloppsledningar och pumpstationer.

Under 2023 har vi renoveratoch förnyat va-ledningar:

 • i Örsundsbro
 • i Romberga
 • vid Kungsgatan-Hantverkargatan
 • vid området kring Dr Westerlunds gata
 • i Lillsidan-området

VA-ledningar har anlagts vid exploateringar som kommunen har beslutat att genomföra:

 •  i Hagalunds företagspark
 •  i Storskogen
 •  vid Grillbyängen.

Höjda lagkrav påverkar taxan

Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening skärpts. Det är en av flera anledningar till att kommunen nu arbetar för att bygga ett nytt reningsverk.

Miljöregler medför också krav på utredning och utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden, till exempel. Kolarvik.

Vi planerar för en ny långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Under 2023 tecknade Enköpings kommun därför ett avtal om samarbete och framtida dricksvattenleverans med Mälarenergi AB. Under 2024 fortsätter vi planera och projektera för den nya hållbara dricksvattenförsörjningen.

Va-taxan är lagstyrd

Va-verksamheten får enligt va-lagstiftningen inte gå med vinst. Det är bara nödvändiga kostnader som får belasta va-taxan.

Allmänna bestämmelser (ABVA)

I Enköpings verksamhetsområden för vatten och avlopp gäller "Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA). Det är ett dokument som har beslutats av kommunfullmäktige. Där finns information om dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Enköpings kommun.

Kostnader för att ansluta kommunalt vatten och avlopp

För att din fastighet ska få tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen. Avgiften går till att täcka kommunens kostnader för att bygga ut nätet. Avgifterna gäller för 2023.

Avgifter

Du som äger en fastighet betalar i de flesta fall följande avgifter när kommunen bygger ut vatten och avlopp till din fastighet.

 • Kommunen drar fram ledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten: 48 914 kronor
 • Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten: 36 685 kronor
 • Antal lägenheter*: 36 685 kronor per lägenhet
 • Tomtyta: 55 kronor per kvadratmeter**

* Se förklaring av lägenhet i ordlistan längre ner.

** Om du har en väldigt stor tomt behöver du i vissa fall inte betala för alla kvadratmeter. Avgifter för tomtyta kan inte bli större än summan av de andra tre avgifterna.

Exempel med en villa

Det här exemplet gäller för en villa med 800 kvadratmeter tomtyta, som vill ansluta sig till kommunens vatten-, spillvatten- och dagvattennät. Kommunen upprättar förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten och drar fram ledningar till förbindelsepunkterna.

 • Ledningar till förbindelsepunkter: 48 914 kronor
 • Förbindelsepunkter: 36 685 kronor
 • En lägenhet: 36 685 kronor
 • Tomtyta: 800 x 55 = 44 000 kronor

Anläggningsavgiften för 2024 blir då 166 284 kronor.

Ordlista

 • Dagvatten är till exempel regnvatten, dräneringsvatten och smältvatten.
 • Förbindelsepunkt är där fastighetens ledningar möter kommunens vatten- och avloppsnät.
 • Som lägenhet räknas ett eller flera utrymmen inom samma byggnad, där utrymmena bildar en enhet. En villa har vanligtvis en lägenhet. Ett Attefallshus räknas som en lägenhet. I fastigheter som inte används som bostad räknas varje påbörjat trehundratal kvadratmeter bruttoarea som en lägenhet.
 • Spillvatten är avloppsvatten från till exempel toalett, dusch och kök.