Överförmyndar­nämnden

Överförmyndarnämnden är den kommunala tillsynsmyndigheten som på statens uppdrag ska se till att kommuninvånare som har ställföreträdare inte lider ekonomiska förluster eller rättsförluster.

 I tillsynsarbete ingår att årligen granska årsräkningar av ställföreträdarens förvaltning av huvudmannens ekonomi.

Överförmyndarnämnden ser till att kommuninvånare som har behov av det får en ställföreträdare. Nämnden ska även se till att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning. Nämnden får stöd av den länsgemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala.

Insyn och kontakt

Relaterad information