Så fungerar kommunen

Här kan du läsa om hur kommunen styrs, hur besluten fattas och hur du kan påverka.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Politiker väljs direkt av invånarna. Det betyder att invånarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen i Enköping. Det är kommunen som ser till att parker och gator underhålls, alla får vatten i kranen och att vi har bra cykelbanor och skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Äldre och personer med funktionshinder ska ha hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende och stöd i vardagen.

Kommunen bygger och planerar staden och de närliggande orterna och ser till att det är en kommun för alla där där det händer saker inom till exempel friluftsliv, musik, nöjen och kultur.

En del uppgifter måste alla kommuner göra enligt lag, andra är frivilliga.

Så här styrs komm­unen

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och budget ska se ut för det kommande åren. Mål och budget är kommunens viktigaste styrdokument och innehåller prioriteringar, uppdrag och budget för hela organisationen.

Inriktningsmål och uppdrag

Kommunfullmäktige ger varje år inriktningsmål och uppdrag till kommunens nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. Till sin hjälp har de förvaltningar och bolag som tar fram beslutsunderlag och genomför besluten. Verksamheten utförs av verksamheter i kommunens egenregi, privata utförare och de kommunala bolagen.

Enköpings kommun finns förutom kommunfullmäktige åtta nämnder, två bolag och ett kommunalförbund som ansvarar för olika frågor och verksamheter.

Kan jag ta del av besluten?

Du kan ta del av kallelser, handlingar och protokoll till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges möten eller se dem via webb-tv.

Ta del av kallelser och handlingar

Kallelser och handlingar inför ett sammanträde finns vanligtvis en vecka före mötet på enkoping.se. Senast två veckor efter mötet finns protokoll att läsa där det står vilka beslut som tagits. Undantaget är uppgifter som skyddas av sekretess.

Om du inte hittar handlingar eller protokoll kan du kontakta nämnden direkt.

Öppna möten

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla att komma och lyssna på. De sänds också via webb-tv som du kan titta på i direktsändningen eller i efterhand.

Många nämnders möten är också öppna för allmänheten. Ibland diskuteras ämnen som omfattas av sekretess eller som rör enskilda personer och då får inte allmänheten vara med.

Hur går ett kommun­val till?

Det svenska valsystemet ska spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas platserna i kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet.

Rösta i kommunvalet

Vart fjärde år är det val till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och regionen. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

För att få rösta i kommunalvalet ska du vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen, samt antingen:

  • vara svensk medborgare
  • vara medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island
  • vara medborgare i en stat utanför EU och ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Rösträtten bestäms 30 dagar före valdagen. Du som får rösta i kommunalvalet kan också väljas till politiska uppdrag i kommunen.

Valnämnden har hand om valen i Enköpings kommun. Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett område med personer som bor runt en vallokal och som har rätt att rösta. Ett valdistrikt brukar ha mellan 1 000 och 2 000 personer.

Proportionellt valsystem

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten, platserna, i kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får 20 procent av rösterna ska partiet också få cirka 20 procent av platserna. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Först räknas det fram hur många mandat varje parti ska ha. Sedan räknas det fram vilka av partiets kandidater som ska få mandaten.

Vägar för att påverka

Du kan påverka genom att välja vilka politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka genom att kontakta politiker eller göra din röst hörd i andra sammanhang.

Vi ser synpunkter och klagomål som ett tillfälle för att bli bättre, så hör gärna av dig. Du kan också påverka genom att delta i medborgardialoger.

Olika vägar att gå

Kommunens politiker fattar beslut som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas, om förskolor och skolor och om gator och parker. I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare.

Kontakta politiker

Du kan kontakta våra politiker. Alla förtroendevalda finns samlade i vårt förtroendemannaregister som du kan söka i.

Överklaga

Du kan också överklaga ett beslut som du är missnöjd med för att ändra det.

Medborgardialoger

Kommunen bjuder även in till medborgardialoger, särskilt när det gäller större byggprojekt. En medborgardialog är, precis som det låter, en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare i en viss fråga. Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut tas.

Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet kan du skicka in dem via webbplatsen. Dina synpunkter är viktiga och du får självklart vara anonym. Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan läsas av allmänheten.

Om ditt ärende gäller en skola, förskola eller ett omvårdnadsboende ska du i första hand vända dig direkt till verksamheten. Om det inte finns möjlighet att prata med den verksamhet du är missnöjd med är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter. Det gäller för alla typer av synpunkter utom störningar i miljön. De kan svara direkt eller skicka vidare formuläret till den avdelning det berör.

Fler sätt att påverka

Du kan göra en felanmälan, lämna klagomål och synpunkter och eller ett medborgarförslag.

Så fattas besluten

Det finns några gemensamma hållpunkter i ett ärendes gång i kommunen, även om variationer är många.

Kommunens beslutsprocess

Kommunen tar hand om många olika ärenden som blir ett beslut i någon form. Hur kommunen ska ta hand om ett ärende och vem som får ta beslut styrs av lagen. Ett ärende kan starta på många olika sätt, exempelvis genom att ett brev med ett förslag kommer in till kommunen. Ärenden kan i vissa fall också starta genom att en politiker eller ansvarig tjänsteperson har ett förslag.

Vissa ärenden är myndighetsutövning. Hit hör beslut som om du ska få bygglov eller inte, att du har rätt till färdtjänst eller förskoleplats. I sådana ärenden har ofta rätten att besluta överlåtits till en tjänsteman.

Ärenden som är mer övergripande, som planer för hur kommunen ska utvecklas inom olika områden, beslutas för det mesta av politiker i en nämnd eller i fullmäktige. Olika ärenden är också olika omfattande och därför kan det ta olika lång tid innan ett ärende är redo för beslut.

Så kan en beslutsprocess se ut

1. Skrivelse kommer in till kommunen

I det här fallet har vi valt att visa en beslutsprocess som startar genom att någon skriver till kommunen. Det kan till exempel vara en annan myndighet.

2. Ett ärende väcks

Beroende på vad skrivelsen handlar om startar vi ett ärende hos kommunen. Olika typer av ärenden hanteras olika. Här visar vi ett ärende som ska beslutas av kommunfullmäktige.

3. Beredning av tjänstemän och politiker

Innan fullmäktige kan fatta beslut i ärendet behöver ärendet utredas. Först är det en eller flera tjänstemän som utreder ärendet. Utredningen ska visa på ärendets förslag eller frågeställning ur flera olika perspektiv. Syftet är att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett välinformerat beslut. När tjänstemännen är klara med sin utredning formulerar de ett förslag och överlämnar ärendet till politisk behandling. Då börjar de förtroendevalda från olika partier titta på ärendet och ta ställning till hur de ställer sig i ärendet.

4. Politisk behandling och beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

På vägen till fullmäktige kan ärendet komma att behandlas i flera olika instanser. Ibland behöver en nämnd behandla ärendet och lämna ett förslag till beslut. Och i princip alltid måste kommunstyrelsen behandla ärendet innan det kan lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

5. Genomförande och uppföljning

När fullmäktige fattat beslut i ärendet ska fullmäktiges beslut verkställas och i förekommande fall följas upp. När ärendet är färdigbehandlat ska det också arkiveras och bevaras för all framtid.