Äidinkielentuki ja äidinkielenopetus

Äidinkielellä on suuri merkitys lapsen identiteetille ja itsetunnolle. Äidinkieli muodostaa pohjan kaikelle oppimiselle.

Lähes yksi viidesosa kaikista peruskoulua käyvistä lapsista tai heidän vanhemmistaan on syntynyt ulkomailla.

Kun lapselle tarjotaan mahdollisuus kehittää äidinkielen taitojaan esikoulussa ja koulussa, hänen on myös helpompi oppia ruotsia ja muita koulussa opetettavia aineita.

Äidinkielentuki esikoulussa

Mikäli esikoulussa on useita lapsia, joilla on sama äidinkieli, pyrimme palkkaamaan esikouluun lasten äidinkieltä puhuvaa henkilökuntaa. Näin äidinkielestä tulee luonnollinen osa lapsen arkipäivää. Lapsi kehittää äidinkieltään ja ruotsin kieltä samanaikaisesti.

Enköpingin kunta kuuluu suomalaiseen hallintoalueeseen. Suomenkieli, joka on yksi vähemmistö kielistä, on erityis asemassa Enköpingin kunnassa. Vuoden 2014 aikana kunta keskittyy erityisesti ruotsinsuomalaisiin esikoululapsiin.

Mikäli esikoulussa on vain muutama lapsi, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, esikoulussa on opettajia, jotka vastaavat lapsen kielellisen kehityksen tukemisesta. Opettaja tekee läheistä yhteistyötä lasten vanhempien kanssa.

Äidinkielentuesta tulee ilmoittaa esikoulupaikan hakemisen yhteydessä. Mikäli lapsesi on jo saanut esikoulupaikan, ota yhteyttä esikoulun johtajaan.

Äidinkielenopetus peruskoulussa

Oppilas voi osallistua äidinkielenopetukseen, mikäli hän käyttää kieltä päivittäin. Kunta on velvollinen järjestämään äidinkielenopetusta, mikäli vähintään viisi oppilasta tätä haluaa ja opettaja on saatavilla. Kansallisten vähemmistökielien äidinkielenopetusta tulee järjestää myös niissä tapauksissa, jolloin kieli ei ole oppilaan päivittäinen kotikieli. Vähemmistökieliä ovat suomi, meänkieli, saamen kieli, romani chib ja jiddiš. Vaatimus vähintään viidestä oppilaasta ei koske näitä kieliä.

Oppilaiden kommunikointi omalla äidinkielellään muiden lasten ja nuorten kanssa on tärkeää. Tämän vuoksi keräämme usein ryhmiä useiden eri koulujen oppilaista.

Äidinkielen opetukseen oikeutetuilla oppilailla on oikeus myös opinto-ohjaukseen omalla äidinkielellään, mikäli koulu katsoo heidän tarvitsevan sitä. Opinto-ohjauksen tarkoitus on antaa oppilaalle ohjausta eri oppiaineissa hänen omalla äidinkielellään ja auttaa oppilasta ymmärtämään ruotsalaista oppimateriaalia ja omia tehtäviään. Opinto-ohjauksen avulla oppilas pääsee myös kehittämään ja harjoittelemaan omaa äidinkieltään.

Hae äidinkielen opetusta

Äidinkielen opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella, jonka saat koulustasi. Lomakkeen voi myös ladata osoitteesta:

Lomake palautetaan oppilaan luokanvalvojalle. Äidinkielen opetusta haetaan vain yhden kerran. Myönnetty äidinkielen opetus kestää siihen saakka, kun sitä pyydetään lopetettavaksi erillisellä irtisanomislomakkeella.

Muistathan, että oppilaan vanhemmat ovat vastuussa äidinkielen opetuksen hakemisesta.

Arvosana

Oppilaat saavat arvosanan äidinkielestään. Arvosanalla on sama vertailupistemäärä kuin muillakin arvosanoilla oppilaan hakiessa peruskoulun jälkeiseen jatkokoulutukseen.