Anslut till komm­unalt vatten och avlopp

Läs om vad som gäller och hur du ansöker om kommunalt vatten och avlopp.

Om du är privatperson

För att ansluta behöver du skicka in en ansökan. Då gör vi en bedömning om det är möjligt och vad det kommer att kosta.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp fungerar det oftast som vi beskriver nedan. Vissa områden ansluts med lågtrycksavlopp och då fungerar det lite annorlunda. Det kan också i vissa fall finnas möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet. Kontakta i så fall vatten- och avloppsavdelningen för mer information.

Processen för ansökan om kommunalt vatten och avlopp

1. Du ansöker om att få ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en blankett tillsammans med en VA-plankarta för att ansökan om att ansluta.

Behöver du byggvatten behöver vi veta det så att vi kan öppna servisventilen. Endast kommunens personal får hantera servisventilerna. Kryssa i rutan för byggvatten på blanketten.

Gör en vatten- och avloppsplankarta för hand eller på datorn. Rita in alla VA-ledningar som dras till alla byggnader på fastigheten. Rita också in vattenmätarens placering. Den ska placeras så att allt vatten kan mätas.

Följande ska ritas in på VA-plankartan:

 • Ledningsdragning med rördimensioner till samtliga byggnader, från tomtgräns till vattenmätare
 • Vattenmätarens placering(vattenmätaren ska vara placerad innan första tappställe)
 • Placering av första tappställe
 • Hantering av dagvatten

2. Vi granskar ansökan

När vi får in ansökan går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

3. Vi meddelar dig om beslut och kostnad

När förbindelsepunkten är skapad så skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. I vissa fall behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

4. Vi skapar förbindelsepunkt

Om det inte redan finns en förbindelsepunkt så upprättar vi en. Det betyder att vi anlägger vatten- och avloppsledningar till din tomtgräns.

5. Vi fakturerar anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är skapad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. Ibland behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

6. Du planerar och anlägger

Du ansvarar för att anlägga ledningar på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Du ansvarar också för att vattenmätarplatsen är rätt utförd. Du behöver då planera var den ska monteras och installera en konsol med avstängningsventiler.  Mätare ska vara monterad innan första tappstället. På bilden nedanför kan du se hur det ska vara. Vid frågor kontakta oss på kommunen.

Du ska se till att mätaren är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte samt skydda mätaren mot frost, olämplig värme och yttre påverkan. För att undvika att vatten rinner tillbaka i ledningsnätet ska en backventil vara installerad på inkommande ledning.

Bild på utrymmesbehov för vattenmätaren. Tag kontakt med oss på kommunen vid frågor.

7. Du kontaktar kommunen för installation av vattenmätare

Du kontaktar oss i god tid för att vi ska installera vattenmätare och öppna servisventilen för vatten.

8. Vi monterar vattenmätaren och öppnar ventilen för vatten

Vi monterar vattenmäraren och öppnar ventilen. I och med detta får du tillgång till vatten och avlopp.

Om du ska bygga Attefallshus

Du som ska bygga ett Attefallshus i ett område med kommunalt vatten och avlopp behöver anmäla det till kommunen.

Om ditt Attefallshus har hygien- och köksutrymmen med vatten behöver du skicka in en anmälan till kommunen. Du kommer då att behöva betala en engångskostnad vid själva anslutningen. Därefter styrs kostnaden av hur mycket vatten du använder.

Skicka in anmälan

Du behöver skicka in anmälan till vatten- och avloppsavdelningen samtidigt som du skickar in bygganmälan till bygglovsavdelningen.

Om du ska starta ny verksamhet

Du som ska starta en ny verksamhet eller bygga ett flerbostadshus behöver ansöka om att ansluta till vatten och avlopp. Du kan också behöva byggvatten under tiden du behöver vatten till ditt bygge.

Om byggnaden är inom kommunalt verksamhets­område för vatten och avlopp kan du ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du behöver skicka in en ansökan om detta i god tid så att vatten- och avloppsavdelningen får vetskap om din anslutning och kan hantera den så smidigt som möjligt.

I kommunens karttjänst kan du se om din fastighet ingår i det kommunala verksamhetsområdet eller inte.

Så ansöker du

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du kontakta kommunens vatten- och avloppsavdelning i ett tidigt skede.

E-post: anslutningva@enkoping.se

Du behöver sedan fylla i blankett för att ansöka om att få ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Du behöver också skicka in en separat blankett om du önskar byggvatten.

Till ansökan behöver du skicka med följande handlingar:

VA-plankarta

VA-plankartan ska innehålla följande:

 • Ledningsdragning med rördimensioner till samtliga byggnader, från tomtgräns till vattenmätare
 • Vattenmätarens placering (vattenmätaren ska vara placerad innan första tappställe)
 • Placering av första tappställe
 • Hantering av dagvatten
 • Annan va-installation, så som fettavskiljare, oljeavskiljare och sprinklerutrustning

Du kan behöva ta hjälp av en vvs-konsult för att kunna räkna ut för att ta fram de uppgifter vi frågar efter i blanketten.

Beroende på vilken verksamhet du ska ansluta kan du behöva andra ansöknings­handlingar.

Fettavskiljare

Du kan behöva installera en fettavskiljare om du driver en verksamhet med mathantering och kök.

Industriavlopp

Du som ska bedriva verksamhet behöver veta vad kommunen ställer för krav för att ta emot ditt avloppsvatten.

Sprinkler

Om du ska installera sprinklerutrustning behöver du skriva ett avtal med kommunen. Du behöver också skicka in ritning över installation med typ av sprinkler, återströmningsskydd och tank.

Dagvattenutredning

Du som ska ansluta din verksamhet till kommunalt vatten och avlopp behöver göra en dagvattenutredning.

Läs mer om dagvattenutredning längre ner på sidan.

Fordonstvättar och oljeavskiljare

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

Processen för ansökan om kommunalt vatten och avlopp

Detta gäller för dig som ska starta verksamhet.

1. Du ansöker om att ansluta och meddelar oss om du behöver byggvatten
2. Vi granskar din ansökan

När vi får in ansökan går vi igenom den och tittar om något saknas. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

3. Vi meddelar dig om beslut och kostnad
4. Vi skapar förbindelsepunkt

Om det inte redan finns en förbindelsepunkt så skapar vi en. Det betyder att vi anlägger vatten-och avloppsledningar till din tomtgräns.

5. Vi fakturerar anläggningsavgift

När förbindelsepunkten är skapad så skickar vi en faktura på anläggningsavgiften. Det gäller om avgiften inte redan är betald sedan tidigare. I vissa fall behöver vi ta betalt för en så kallad lägenhetsavgift även om du har betalat större delen av anläggningsavgiften tidigare.

6. Du planerar och anlägger

Du ansvarar för att anlägga ledningar på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Du ansvarar också för att vattenmätarplatsen är rätt utförd. Du behöver då planera var den ska monteras och installera en konsol. Du kan se hur det ska vara på bilden nedanför.

Enköpings kommun äger vattenmätaren och monterar den på plats.

Du som fastighetsägare ansvarar för att mätarplatsen förbereds med fast monterad konsol med avstängningsventiler. Mätare ska vara monterad innan första tappstället.

Du ska vårda mätaren och se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte samt skydda mätaren mot frost, olämplig värme och yttre påverkan. För att skydda anläggningen och undvika att vatten rinner tillbaka i ledningsnätet ska en backventil vara installerad på inkommande ledning.

Bild på hur vattenmätarplatsen ska se ut. Konsolen ska sitta 500-1000 mm från marken i ett utrymme som är 1900 mm högt, 600 mm djupt och 800 mm brett. Det ska finnas belysning och eventuellt golvbrunn.
Bild på illustration av tre parallellkopplade vattenmätare. Vattenmätarna ska sitta ovanför varandra med ett mellanrum på 300 mm. Den första vattenmätaren ska vara 500 mm från marken.
Bild på illustration av två parallellkopplade vattenmätare. Vattenmätarna ska sitta ovanför varandra med ett mellanrum på 300 mm. Den första vattenmätaren ska vara 500 mm från marken.

Tabell för vattenmätare:

 • Mätarstorlek: qn2,5 = 25 mm rörgänga anslutning och 190/220 mm vattenmätarens bygglängd
 • Mätarstorlek: qn6 = 32 mm rörgäng anslutning och 260 mm vattenmätarens bygglängd
 • Mätarstorlek: qn10 = 50 rörgänga anslutning och 300 mm vattenmätarens bygglängd
7. Du kontaktar kommunen för installation av vattenmätare

Du kontaktar oss i god tid för att vi ska installera vattenmätare och öppna servisventilen för vatten.

8. Vi monterar vattenmätare

Vi monterar vattenmätaren och öppnar servisventilen så att du får tillgång till vatten och avlopp.

Kontakta oss om du har frågor om din ansökan

Kontakta oss på anslutningva@enkoping.se om du har frågor. Vi hjälper dig med information som du kan behöva innan du skickar in blanketten. Om du i tidigt skede skickar in en komplett ansökan med ritningar kan handläggningstiden för ditt ärende bli kortare.

Byggvatten

Du som är företagare och ska bygga nytt kan behöva ansöka om kommunalt vatten och avlopp under byggtiden.

Byggvatten ska mätas

Byggvattnet behöver mätas under perioden du använder det. Du ansvarar för att utforma mätarplatsen så mätaren skyddas från frost, extrem värme eller annan åverkan. Du ansvarar också för att återströmning inte sker. Vattenmätaren är kommunens och du hyr den under perioden du använder den. Du kan också hyra ett byggvattenmätarskåp.

Endast kommunen får öppna eller stänga ventilen

Det är bara kommunens personal som får öppna eller stänga servisventilen. Om den öppnats av någon annan kommer vi att debitera en avgift.

Du kan hyra mätarskåp för byggvatten

 • Det finns möjlighet att koppla din utrustning via ett byggmätarskåp. Skåpet är en helhetslösning för byggvatten och levereras med en fastmonterad mätare. Kryssa i rutan för byggmätarskåp på blanketten för att anmäla intresse.
 • Byggskåpet levereras med mätarstorlekarna Qn 6,0 eller Qn 2,5 beroende på den planerade vattenförbrukningen vid bygget.
 • Skåpet monteras på en pall eller hängs upp på en vägg.
 • Du ansvarar för att ansluta rören till vattenmätarskåpet och att dessa frostskyddas. Du ansvarar också för elanslutning för att värma upp skåpet vintertid.
 • Byggmätarskåpet är låst med Enköpings kommuns hänglås. Det går bra att använda eget lås så länge Enköpings kommun får tillgång till nyckel eller kod för att kunna göra en avläsning.

Mått på skåp och röranslutning

 • Höjd: 800 mm
 • Bredd: 750 mm
 • Djup: 450 mm
 • Mått på röranslutning: 1 1/4 tums invändig gänga

Avgift

Hyra av byggvattenmätare kostar 19 kronor per dygn.

Hyra av byggvattenmätarskåp inklusive byggvattenmätare kostar 33 kronor per dygn.

Du betalar utöver dygnsavgift även för varje kubikmeter vatten du förbrukar.

Återställning

Återställning efter byggvattenanvändning ska göras så nära huvudledning som möjligt. Återställningen ska besiktigas och godkännas av kommunen.

Checklista för dagvatten­utredningen

1. Dagvattenflöden före och efter exploatering i området

Dagvattenflödena får inte öka i samband med exploateringen.

Flödena ut från fastigheten får inte överstiga avrinningen från motsvarande ett naturmarksområde (avrinningskoefficient 0,05-0,1).

2. Hur dagvattnet ska tas om hand nära källan i så öppna infiltrerande lösningar som möjligt

Beskriv hur dagvattenhanteringen bidrar till att leva upp till Enköpings kommuns dagvattenpolicy samt krav i detaljplan.

3. Tillgänglig mark för infiltration och eller fördröjning

Ange hur stor del av dagvattnet ni planerar ska infiltreras och hur stora infiltrations-och/eller fördröjningsvolymer som kommer att krävas.

4. Planerade åtgärder för att fördröja dagvattnet

Beskriv fördröjningskapaciteten för varje åtgärd. Visa placering och flödesriktningar i en illustration.

5. Instängda ytor

Områden där det finns risk för att det kan samlas dagvatten som inte rinner av, så kallade instängda ytor.

6. Verksamhet inom fastigheten

Beskriv exempelvis transporter av miljöfarliga ämnen och trafikmängd eller annan hantering av miljöfarliga ämnen. Gör en bedömning om det
finns behov av oljeavskiljare eller annan typ av
säkerhetsåtgärd eller reningsanläggning.

7. Hur verksamheten kommer att påverka miljökvalitets­normerna för recipienten

Redovisa vilka föroreningar som kommer att tillföras dagvattnet och i vilka halter samt hur det kommer att påverka recipienten.

Övrigt att tänka på

 • Flödesberäkningar och dimensioneringar ska följa branschstandard (Svenskt vattens publikationer P110 och P105).
 • Hänsyn ska tas till kommande klimatförändringar genom att multiplicera flödena med en säkerhetsfaktor 1,25.
 • Flödeskraven ställs normalt i övergången från kvartersmark till allmän mark.

Vanliga begrepp vid anslutning av vatten och avlopp

Inom området vatten och avlopp används ett antal begrepp som du behöver känna till när du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Verksamhets­område

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och/eller avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Utifrån lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) avgör kommunen vilka områden som ska vara verksamhetsområde. Det är fullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller för anslutningen.

ABVA

ABVA betyder "Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) i Enköpings kommun". Det är ABVA:n som bestämmer kommunens och kundernas rättigheter och skyldigheter mot varandra inom ett verksamhetsområde.

Förbindelse­punkt

Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens ledningar kopplas ihop med kommunens ledningar. Vi meddelar dig förbindelsepunktens placering så fort den är klar. Alla installationer innanför förbindelsepunkten är fastighetsägarens ansvar. Undantag gäller för vattenmätare och för de som har en pumpstation för lågtrycksavlopp.

Servisledning

Servisledningen är fastighetens ledning fram till förbindelsepunkten. Du får själv bekosta och bygga vatten- och avloppsledningarna från huset fram till förbindelsepunkten. För detta krävs en bygganmälan. Kontakta kommunens kontaktcenter för information om bygganmälan.

Vatten- och avloppstaxa

Det är en avgift som alla anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar. Den består av en fast och en rörlig del där den rörliga beror på hur mycket vatten du förbrukar. Avgiften ska täcka kostnaden för vattnet, men också för underhåll av ledningar, utbyggnad av ledningar, underhåll av reningsverket med mera.

Va-taxan innehåller också en anläggningsavgift som berör dig som till exempel bor i ett nytt område där husen inte varit anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet tidigare.

Vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Den ska du läsa av på hösten varje år och rapportera in resultatet till kommunens vatten- och avloppsavdelning.