Bra att veta inför din ansökan eller anmälan

Innan du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du läser igenom stegen nedan.

Hand­läggnings­tiden

Det är viktigt att du ansöker i tid och planerar för eventuella förseningar.

 • Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor.
 • Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor när ditt ärende är fullständigt.

OBS! Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver.

Tiden räknas från det datum då alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in, det vill säga när din ansökan är komplett.

Om det saknas handlingar när du gör din ansökan eller anmälan kan ditt ärende ta längre tid än 10 veckor (för bygglov) eller 4 veckor (för anmälan).

Processen för ansökan eller anmälan

För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut. Det räknas som ett enklare ärende och då behövs inte tekniskt samråd, besök på bygge eller slutsamråd. Att göra en anmälan om byggprojekt är inte detsamma som att ansöka om bygglov. En anmälan måste du skicka in om ditt ärende är anmälningspliktigt enligt plan- och bygglagen, men inte kräver bygglov.

Bygg­handlingar

Det finns ett antal dokument du måste skicka med din ansökan för bygglov eller anmälan. De ska se ut och vara utformade på ett visst sätt. Du kanske också kommer att behöva skicka in ytterligare handlingar som inte finns med i listan för just ditt ärende. Det informerar vi dig om när vi vet hur avancerat ditt bygge/åtgärd är och hur din ansökan ser ut.

I vissa ärenden kan startbesked ges i samband med bygglovet. Då behöver du skicka in de tekniska handlingarna tillsammans med bygglovsansökan. I andra ärenden görs den tekniska prövningen efter bygglovsbeslutet och då skickar du in de tekniska handlingarna efter bygglovsbeslutet.

Avgifter

Kostnaderna som anges i "Bygglovshjälpen steg 1" är grundavgifter och kan variera beroende på hur avancerat ditt bygge är. Det kommer att tillkomma ytterligare avgifter.

Kontroll­ansvarig (KA)

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Du behöver oftast inte en KA om du bara ska göra små ändringar på exempelvis ett en- eller tvåbostadshus. När du gör en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan behöver du inte en KA.

Kontrollera med byggavdelningen innan du skickar in din ansökan eller anmälan. Om vi bedömer att du som byggherre inte visar att du klarar av projektet oavsett dess storlek, kan vi kräva att en kontrollansvarig behövs i ärendet.

Att tänka på innan bygglovs­ansökan

Om du ska bygga en ny byggnad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område rekommenderar vi att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande fastighet. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på.

Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov. Du måste ansöka om bygglov inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked.

Du bör ansöka om förhandsbesked om:

 • Du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område.
 • Du ska bygga en ny verksamhet på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. 

Kostnad

 • 17 750–25 250 kronor

Handläggingstid

Det är alltid miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked. De sammanträder vid nio tillfällen per år.

När vi har fått in alla handlingar, det vill säga när ditt ärende är komplett, ska det ta max 10 veckor att få ett svar på din ansökan. Handläggningstiden kan i vissa fall utökas med ytterligare 10 veckor.

Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid än tio veckor.

Tänk på:

 • att du inte får påbörja ditt bygge förrän du har fått ett bygglov och startbesked. 

Handlingar du ska skicka in

Till din ansökan ska du skicka med:

 • Situationsplan som visar tänkt avstyckningsyta, infartsväg och tänkt placering av byggnaden. Situationsplanen ska vara baserad på karta (inte ortofoto) och visa tänkt vatten- och avloppsplacering.
 • Kan behövas: bilaga för vatten och avlopp.
 • Kan behövas: bullerberäkning.
 • Kan behövas: verksamhetsbeskrivning.

Startbesked

Du får inte påbörja ditt bygge förrän du har fått ett startbesked, även om du fått bygglov.

I samband med att du får ditt bygglov blir du inbjuden till ett tekniskt samråd. Efter det tekniska samrådet får du ditt startbesked. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Slutbesked

För ärenden där det finns en kontrollansvarig måste du ha ett slutbesked innan du börjar använda det du byggt. För ärenden som inte har kontrollansvarig ska du eller den som är byggherre signera alla punkter i kontrollplanen och skriva under den när arbetet är klart. När vi har fått den underskrivna kontrollplanen och de intyg som behövs skriver vi ut ett slutbesked.

Straffavgift eller rivning av ditt bygge

Om du bygger utan bygglov eller startbesked du få betala en sanktions–avgift utöver avgiften för bygglov eller bli tvungen att riva det du har byggt.

​Ett bygglov gäller i fem år från det datum som du fått bygglovs–beslutet. För att det ska vara giltigt i fem år måste du ha påbörjat arbetet inom två år från bygglovsbeslutet. Om du inte påbörjar arbetet inom två år från bygglovsbeslutet måste du ansöka om nytt bygglov. Då prövas ditt ärende igen. Har du fått bygglov och vill göra en ändring under byggets gång måste du ansöka om nytt bygglov för hela åtgärden.

Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag, inom strandskyddsområde, behöver du ansöka om dispens från strandskydd. Det måste du göra trots att du fått bygglov. Ofta behöver du även ansöka om strandskyddsdispens för uppläggning av muddermassorna.

Strandskydd är ett skyddat område enligt miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, både på land och i vatten. Därför finns det restriktioner mot att uppföra nya byggnader, anläggningar och anordningar. Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar. Det omfattar till exempel även mark vid mindre bäckar och dammar eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Kostnad

 • 12 000–19 000 kronor

Handläggningstid

Handläggningstiden för strandskyddsdispens varierar. Beslut kan fattas i olika nivåer: dels av miljö- och byggnadsnämnden och dels av en tjänsteman på så kallad delegation. När en tjänsteman fattar beslut kallas det för delegationsbeslut. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. En ansökan kan avvisas för att den inte är komplett eller för att åtgärden inte kräver en strandskyddsdispens. Det betyder alltså att avvisandet inte alltid är negativt. Läs därför noga igenom beslutet.

Kontrollera noga att du har skickat med alla handlingar som behövs till din ansökan. Vi kan inte börja handlägga ditt ärende förrän vi har alla handlingar och uppgifter som vi behöver. Om det saknas handlingar när du gör din ansökan kan ditt ärende ta längre tid.

Handlingar du ska skicka in

 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Situationsplan

Mer information

Dispens från skydds­föreskrifter inom vatten­skydds­område

Om du vill gräva, borra, hantera kemikalier eller utvinna energi ur mark och grundvatten inom ett vattenskydds­område med skyddsföreskrifter måste du ansöka om dispens från kommunen.

Kommunalt vatten och avlopp

Om du ska bygga i ett område där det finns kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du ansluta till det kommunala nätet. Du behöver skicka in en ansökan om anslutning i god tid till kommunens vatten- och avloppsavdelning. I kommunens karttjänst kan du se om din fastighet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Om du behöver byggvatten under byggnadstiden måste du meddela kommunens vatten- och avloppsavdelning redan innan du ansöker om bygglov.

Egen brunn och enskilt avlopp

Om din fastighet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde behöver du ordna en egen brunn och ett enskilt avlopp. När du har egen brunn är du ansvarig för brunnen och dricksvattnets kvalitet.

För att få installera ett enskilt avlopp vid nybyggnation måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Om du ska bygga om eller bygga till ett hus kan det även vara aktuellt att renovera eller bygga om ett befintligt enskilt avlopp. Då kan du behöva ansöka om ett tillstånd eller göra en anmälan till kommunen.

Du behöver tillstånd för att få installera en vattentoalett med utsläpp i marken och för att få ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Ansök eller anmäl ditt projekt

Har du frågor eller vill du följa ditt ärende?

Om du har frågor eller andra funderingar kan du kontakta kommunen.

Om du vill följa ditt ärende kring vad som händer kring din anmälan eller ansökan kan du logga in på vår e-tjänst.